AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

TORPAQ, UĞRUNDA  ÖLƏN VARSA, VƏTƏNDİR!

  14

"DONMUŞ TƏBƏSSÜM" haqqında fikirlərim, yaxud, Fəridə Ləmanın vətənpərvərlik mövzusundakı yaradıcılığına baxış...

 

VƏTƏN SEVDALISI ŞƏHİD OĞUL

 

Qadın və poeziya... Azərbaycan ədəbiyyatında zaman-zaman istedadlı qadın şairlər yer alıb.  Əlbəttə, ədəbiyyat aləmində hər bir şairin öz yolu və öz cığırı olmalıdır. Nə xoş ki, bu gün də ədəbiyyatımızda öz yolu, cığırı olan və öz yaradıcılığı ilə sözünü deyə bilən qadın şairlərimiz var. Belə şairlərdən biri də ədəbiyyat tariximizdə öz dəst-xətti olan vətənpərvər şairə Fəridə Ləmandır.

 Ürəyi Vətən sevgisi ilə dolu olan Fəridə Ləmanla uzun illərdir ki, ədəbi aləmdə eyni yolda addımlayırıq. Bu qəlbi təmiz-saf şairlə ilk tanışlığım neçə illər əvvəl poeziya tədbirlərinin birində olmuşdur. Onu da qeyd edim ki, Fəridə Ləman sevimli ana, dəyərli şair və vətənini çox sevən əsl Azərbaycan xanımıdır. Dəfələrlə paytaxt Bakıda və eləcə də bir çox rayonlarda Fəridə xanımla neçə-neçə ictimai və ədəbi tədbirlərdə yol-yoldaşı olaraq birgə iştirak etmişik. Vətənə ürəkdən bağlı olan Fəridə Ləman iştirak etdiyi tədbirlərdəki çıxışlarını da əsasən vətənpərvərlik mövzusunda qurur. Təbii ki, şairin bu fikirləri onun çoxşaxəli yaradıcılığında çox geniş yer tutur.

Şair-publisist Fəridə Ləman əsasən vətənpərvərlik mövzusunda yazıb-yaradır. Ana Vətənini çox sevən şair vətənpərvərlik mövzusunda olan "Donmuş təbəssüm" adlı poemanı bir neçə ay əvvəl yazıb. Haqqında danışacağım bu poema, Qarabağda-2016-cı ildə baş vermiş Aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuş baş leytenant Namazov Elvin Məmməd oğlunun keçdiyi şərəfli ömür yoluna həsr olunub. Fəridə xanım bu əsəri sözün həqiqi mənasında əsl vətəndaş sevgisilə yazıb-yaradıb. Əsərdə şəhidin uşaqlığı, yaşadığı həyat yolu, eləcə də, Qarabağdakı son döyüş günləri geniş təsvir olunub. Əsərin qəhrəmanı olan Elvinin mübarizliyinə, ölməzliyinə poetik çalarlarla rəng qatıb Fəridə Ləman.

Fəridə xanım qələmə aldığı "Donmuş təbəssüm" adlı poemada Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində dünyaya göz açan igid oğul, baş leytenant Elvin Namazovun yaşadığı 26 illik ömür yolunu çox gözəl əks etdirib. Hansı sahədə işləməsindən asılı olmayaraq hər bir ana öz övladlarını və Vətənini sevir. Fəridə Ləmanın vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərləri diqqətlə oxuduqda görürük ki, bu xanım şair öz Vətənini övladları qədər, hətta doğma anası qədər çox sevir. Aşağıdakı misralarda söylədiyim fikirlərin bir daha şahidi oluruq.

...Vətən qartal yuvamdır,

Vətən elim-obamdır,

Aldığım hər nəfəsim,

Həm suyum, həm havamdır!...

Bəli, qəlbində belə bir Vətən sevgisi olan analar Mübariz kimi, Mühüd kimi, Elvin kimi igid, qəhrəman oğulları boya-başa çatdırıblar. Var olsun belə vətənsevər hər bir ANA!

Eləcə də, digər misralarda şair yazır:

... Vətən mənim and yerim,

Məkkəm, qibləgahımdır.

Vətənsiz ömür olmaz,

Qəlbdən qopan ahımdır...

Fəridə Ləman bu poemanın qəhrəmanı  baş leytenant Elvin Namazovun Vətən sevgisini poema boyunca çox böyük ustalıqla qələmə alıb. Şair aşağıdakı misralarda belə bir fikir söyləyib:

... Candan əziz sevirdi,

O, Ana Vətənini.

Fəda olsun deyirdi,

Vətən, bu canım sənə.

Düşməyəsən heç zaman,

Nə dumana, nə çənə...

Yaxud da:

... Elvinin gündəliyi,

Vətəndaş ürəyiydi.

Vətəni azad görmək,

Ən ümdə diləyiydi...

Ana Vətənini canından çox sevən şəhid baş leytenant Elvin Namazov nəinki Odlar yurdu Azərbaycanımızın, bütün TURAN elinin fəxridir desək, yanılmarıq. Elvin kimi qorxmaz, cəsarətli,  igid oğullarla Azərbaycanın hər bir vətəndaşı böyük qürur duyur. Əlbəttə, VƏTƏN, qəhrəman oğullarına güvənir.

Çox böyük həvəslə haqqında danışdığım "Donmuş təbəssüm" adlı poemada Aprel şəhidi Elvinin uşaqlıq dövründən üzü bəri yaşadığı şərəfli ömür yolunu görürük. Fəridə xanım şəhid  Elvinə həsr etdiyi bu poemada qəhrəmanının həyatını oxuculara çox gözəl misralarla çatdırmağı bacarıb.

Söylədiklərimin sübutu olaraq aşağıdakı misralara diqqət edək:

... Arzusu Vətəndi, diləyi Vətən,

Vətənlə döyünən ürəyi Vətən!

Mənim qəhrəmanım elin balası,

Söykəyi Vətəndi, kürəyi Vətən!

Xatırladım ki, Fəridə Ləman yazdığı "Donmuş təbəssüm" poemasında şəhid baş leytenant Elvinin qəhrəmanlığını ürəyə yatımlı misralarla Azərbaycana, eləcə də bütün TÜRK dünyasına tanıdır. Vətənin mərd oğlu Elvinin igidliyini şair oxunaqlı misralarla həm də belə təsvir edir:

... Mən cəsarət toxumuyam,

Səpin məni, dən-dən səpin.

İSAQ-MUSAQ quşuyam mən,

Tapın məni, məni tapın.

 Yaxud,

...Göyərəcəm dağda-daşda,

Köç eyləyən neçə köçdə.

Birdə, üçdə, bəlkə beşdə,

Tapın məni, məni tapın...

Fəridə Ləman Vətənin igid oğlu Elvinin ürəyindəki Vətən sevgisini, Vətən məhəbbətini çox böyük sevgi ilə, ürək yanğısı ilə qələmə aldığı əsərdə oxucunu düşündürən misralarla və sözün qüdrətiylə dilə gətirərək, Azərbaycan oxucusuna çatdıra bilib. Poemada şair şəhidliyi ucadan da uca tutaraq deyir:

...  Bir əlin üstündə,

Min əl birləşər-

Şəhid deyəndə!

Vətən böyükləşər,

Min yol iriləşər-

Şəhid deyəndə!

Hönkürər zirvələr,

Bulud yaşını,

Bəyaz şəlalələr

Yolar saçını-

Şəhid deyəndə.

Torpağın boynunda

Qalmaz zəhməti,

Dağlar qürurlanır,

Göylər çaxnaşır-

Şəhid deyəndə!

Həqiqətən, şair çox gözəl yazıb bu misraları. Çünki ŞƏHİD adı bütün adlardan ucadır!

Şair çox dolğun şəkildə yazdığı bu əsərdə şəhidin anasının dili ilə ürəkləri kövrəldən bayatılar da qələmə alıb. Həmin bayatıların bir neçəsini oxucuların nəzərinə də çatdırıram:

 Bu bayatıda şəhid anasının ah-naləsi səslənir:

Araz balam, Kür balam,

İşıq balam, nur balam.

İnsaf elə anana,

Aç gözünü, dur, balam.

Oxuculara xatırlatdığım könülləri göynədərək duyğulandıran bu bayatıda ananın igid şəhid balasının ölümünə dözmədiyini onun ah-naləsilə eşidirik:

Dözmürəm,

Atəşdəyəm, dözmürəm,

Ay Elvin, anan ölsün,

Sənsizliyə dözmürəm...

Söylədiyi digər bayatıda isə şəhid oğlunun həyat yoldaşının ağlar qaldığını qəlbinin göynərtisi ilə, yana-yana dilə gətirir ana:

Ağlar qaldı,

Gəlinim ağlar qaldı.

Sinəmizə çəkdiyin,

Silinməz dağlar qaldı.

Bu bayatıda isə gənc oğlunu vaxtsız itirən şəhid anası oğlunun yoxluğu ilə barışa bilmir:

Yurd-yuvamı  itirdim,

Baharımı  itirdim.

Günəş haradan doğur?

Səhərimi  itirdim.

 Yaxud da, digər bir bayatıda isə şəhid anasının oğul yoxluğundan yanan ürəyinin ağrısını duyuruq:

Gözlərim tordu sənsiz,

Ürəyim qordu sənsiz.

Dərdim bir qara zəli,

Qanımı sordu sənsiz.

Vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış bu əsərin könülləri alışdıran, qəlbləri göynədən ən ağrılı məqamlarından biri də şəhidin anasına üz tutub söylədiyi fikirlərdi. O, sağ-salamat qayıdıb gələcəyini anasına söyləyir:

Yığ gözünü daha yoldan,

Köks ötürmə sağdan, soldan.

Soruşma yağışdan, seldən,

Gələcəm, Anam, gələcəm!

Yaxud:

Aç yollara qucağını,

Qoyma sönsün ocağını.

Gözlə günün hər çağını,

Gələcəm, Anam, gələcəm.

Onu da qeyd edim ki, aşağıdakı  misraları həyəcansız oxumaq olmur:

Şimşək çaxıb nur saçanda,

Bənövşə gülü açanda.

Quşlar yuvadan uçanda,

Gələcəm, Anam, gələcəm!

Poemadan qeyd edəcəyim bu bəndi isə yana-yana oxumamaq mümkünsüzdür. Bu qoca dünyadan cavan köçmüş şəhid Elvin belə deyir anasına:

Quzulamamış həsrətin,

Cücərməmiş ah, xiffətin.

Boynumda qalıb zəhmətin,

Gələcəm, anam, gələcəm.

Şəhidin dilindən yazılan bu misraları könül göynərtisi ilə, qəlb yanğısı ilə oxuyuruq. Həqiqətən də, bütünlüklə vətənpərvərlik mövzusu ilə əhatələnən bu əsərə bir qədər diqqətlə nəzər yetirəndə oxucu çox ciddi düçüncələrlə üz-üzə qalır.

Ürəklərimizi sızladan bu əsərdə Elvinin bəysiz keçən nişan günü də yer aıb:

Nə qəribə taledir,

Sanki elə əvvəldən

Nə olacaq bəllidir.

Elvin gələ bilmədi,

Nişanı bəysiz keçdi,

Xoş günü onsuz keçdi.

Bəlkə elə ondaca

Taleyi küsüb getdi...

Bu misralar da əlbəttə, hər birimizin köksünü göynədir, ürəyimizi yandırır. Axı bu ağrılı misralarda şəhid bir oğulun nakam taleyindən söhbət gedir. Poemanın digər misralarında olduğu kimi bu misraları da yanmadan, kövrəlmədən oxumaq  mümkün deyil.

Fəridə Ləmanın ürək göynərtisi ilə yazıb ərsəyə gətirdiyi bu poemanın əsas məqamlarından biri də şəhidin atasının dilindən yazılan kövrək misralardı. Həmin misralardan bir neçəsini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Şair xanım şəhidin atasının diliylə deyir bu yanğılı misraları:

Mən VƏTƏN böyütdüm,

Vətən içində,

Verdi imtahanı el qarşısında.

O, elə oğuldu

Vətən deyəndə,

Şimşək kimi çaxardı,

Elə bil od yanardı.

Uşaqlıqdan

Səngər-səngər

Oynamağı sevərdi.

Dost-düşməni

Bir-birindən seçərdi.

Gözlərindən keçirərdi

Dağı, daşı yüz dəfə.

"Silahından" atəşini

O, atardı hədəfə.

Bax, o, belə böyüdü

Qəhrəman Elvinimiz.

Oğlumun ürəyində,

Vətənə məhəbbət,

Yağıya nifrət.

Sözün əsl mənasında hünərli oğul Elvin bu misralarda əks olunduğu kimi, Vətənin igid oğlu idi. O, Vətənini canından çox sevirdi, elə bu misralarda yazıldığı kimi. Elvinin Vətən sevgisi, Vətən məhəbbəti onu çox gənc yaşında şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. Bu qoca dünyada çox az, 26 il ömür yaşadı şəhid Elvin.

Vüqarlı, qorxmaz Elvinimiz gecə-gündüz göz bəbəyi kimi qoruduğu Vətənin uğrunda canını qurban verdi.

Poemada diqqət çəkən bir nüansı da qeyd etməmək olmaz. Elvinin son döyüşünü əsərdə çox yüksək səviyyədə əks etdirməyi bacarıb Fəridə Ləman. Yoxluğu ilə baş-başa qaldığımız, yurdun əziz oğlu Elvinin şəhidlik məqamına çatdığı anlar bu misralarda çox dəqiqliklə yer alıb:

... Bir yaz günü,

 O ağrılı gecədə,

Elvinin dəstəsi

Dörd maşın zalım düşməni

Bir andaca məhv edir.

Lələtəpə yüksəkliyi,

İşğaldan azad olur.

Dəstə durmadan irəliləyirdi,

Düşmənin bağrın dəlirdi.

Amma hiyləgər düşmənlər,

Arxada dayanmışdılar.

Qızğın döyüş gedirdi,

Elvin durmadan-

İrəli, irəli deyirdi.

Elə bu vaxt qəflətən,

Bircə göz qırpımında,

Düşmənlərin atdığı

Minaların qəlpəsi

İgid oğul Elvini,

Başqa bir minanın üstünə atır.

Sanki yerin-göyün

Qulağı  batır...

Beləcə, Elvinin cavan ömrü bir andaca sona yetir. O, bu dünyaya gözlərini əbədi yumur. İgid Elvin canından çox sevdiyi Vətən torpağında şəhid olaraq, əbədiyyətə qovuşur. Beləliklə, gənc bir oğul dünyadan çox vaxtsız köçür.

Ürəklərimizi parçalayan aşağıdakı misralarda deyildiyi kimi:

Bitdi bir ömürün nağıl dünyası,

Bitdi bir ömürün oğul dünyası.

Təngidi  torpağın, Göyün nəfəsi,

Gəlmədi bir daha Elvinin səsi...

Bu misraları oxuduqca insanın ürəyi od tutur, yanır, alışır.

Yaradıcılığını əsasən vətənpərvərik mövzusuna həsr edən Fəridə Ləman şəhid Elvinə ithaf etdiyi poemanı son söz əvəzi yerinə yazdığı bu misralarla bitirir:

Sən ey Vüqarlı oğul,

Ömrü baharlı oğul.

Bu el, Vətən sənindir,

Günəş səhərli oğul.

Sənə layiq sözmü var?

Sönməz ocaq,  közmü var?

Qələm donub əlimdə,

Kimdə dərdə dözüm  var?

Oxucuların nəzərinə çatdırım ki, bu əsərin gənc nəsillər üçün çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti var. Şəhid Elvinin şərəfli ömür yolu gənclərimizə ən böyük nümunədir.

Vətənpərvərlik ruhunda yazılan belə əsərlər gənclərdə Vətənə məhəbbət hissini aşılayır. Bu kimi əsərlər nə qədər çox yazılsa, daha yaxşı olar. Qələminiz iti, sözünüz kəsərli olsun, hörmətli Fəridə Ləman...

 

(Ardı gələn sayımızda)

 

Xatirə  Əziz ( Rəhimli)

Şair- jurnalist

Xəbər Lenti

Ev almaq istəyənlərə BÖYÜK MÜJDƏ: Bakının bu rayonlarında mənzillər... - Ekspert açıqladı

Fransada hökumət yeni təqaüd sistemi layihəsini təqdim edib

Mixail Qusman: Heydər Əliyevin qoyduğu özül müasir Azərbaycanın parlaq uğurlarının təməl daşıdır

Azərbaycanda qadınlar kişilərdən çox yaşayır - STATİSTİKA

Özbəkistanın dövlət orqanlarında kağız üzərində sənədləşmə ləğv ediləcək

Finlandiya parlamenti ən gənc Baş Nazirin namizədliyini təsdiq edib

"Lonely Travel": Azərbaycan 2020-ci ildə səyahətlər üçün ən yaxşı istiqamətlərin ilk onluğuna daxildir

Heydər Əliyev irsi elmi ideyalara əsaslanan dövlətçilik məktəbidir - FOTO

Aysel evlənmək istəyir

Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtmaqla Azərbaycanı müxtəlif feodallıqlara parçalanmaqdan xilas etdi - Arzu Nağıyev

Ali Radadakı davaya görə cinayət işi açıldı

ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

İsveçrədə qadın prezident oldu

İlahiyyat İnstitutunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib - FOTO

Həbib Məkkə ziyarətində - FOTOlar

Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan investorlarını dəstəkləyir"

Azərbaycan investorlarını dəstəkləyir - Nazir

İlk dəfə “Tövrat” orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə edilib

ADU-da Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilib - FOTO

Azərbaycana 5 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alındı - FOTO

Məşhurlarımız 31 il öncə - VİDEO

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin anım günü keçirilib - FOTO

Gecə klubunun sahibi azadlığa buraxıldı

Mağazaya getdiyinə görə xanımını dindirməyən, qızlarını ölümlə hədələyən, oxuyub-yaza bilməyən aktyor - Maraqlı faktlar - FOTOlar

Türkiyə XİN: Aİ ikili standartların tətbiqini dayandırmalıdır

Uşağını ölənəcən yedirtdi

İnam vacib amildir

Azərbaycan Türk fəlsəfəsinin problemləri və həll yolları

Seçki!

Şiddətdən deyil, şəfqətdən güc almaq...

“Öz qarnından çıxanın vəfası budur” - Brilliantdan oğluna - VİDEO

Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasına 145 şirkət və təşkilat daxildir

Azərbaycanda Rusiya ilə birgə turizm alyansı yaradılıb

"Prava" bazarı

SEVGİ VƏ CAMALDA MAHİYYƏT

"Çempionlar Liqasını qazana biləcəyimizi düşünürük” – Valverde

Zərgərlik məmulatının ölkə ərazisinə qanunsuz yolla gətirilməsi cəhdinin qarşısı alındı

Kənandan Çimnaza: "Mən bu yaşdan sonra durub kiməsə öpüşmək öyrədəcəm?"

Azərbaycanlı həkim 5,3 milyon avro mükafat aldı

Vüqar Rəhimzadə: "Ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı milli dövlətçilik ən böyük sərvətimizdir"

Məşhur şahmatçı da deputatlığa namizəd olacaq

“Azərbaycan Rəqs Açıq Kuboku 2019” adlı rəqs müsabiqə keçirilib - FOTO

Məleykə Əsədova bədənini estetik etdirib?

Rusiyalı ekspert: "Azərbaycan Cənubi Qafqazda vacib iştirakçı statusunu qazanıb"

Nicat Gürcüstanda 2 vacib qol vurdu - Komandası yüksək liqaya çıxdı

Ceyhun Osmanlı "Euronews"da seçkilərdən yazdı

Bakı şəhər prokurorluğunda ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib - FOTO

Ansu Fati Çempionlar Liqasının tarixinə düşdü

Jurnalistin sualından qaçan Baş nazir soyuducuda gizləndi

PKK terror təşkilatından çıxanların sayı artır

Azərbaycan və Rusiya arasında yükdaşımaların həcmi 31 faiz artıb - FOTO

Bakıda 20 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs həbs edildi

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib

Səudiyyə Ərəbistanının İnformasiya naziri AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov ilə görüşüb

Azərbaycan və Ermənistan milliləri eyni qrupda

Sanksiya olsa, İncirlik və Kürəcik bazaları gündəmə gələcək - Çavuşoğlu

Müsavatın bu addımı söz vә ifadә azadlığına hücumdur - Yafəz Əkrəmoğlu

2 saylı texniki-hümanitar liseyin kollektivi Ümummilli Liderin məzarını ziyarət etdi - FOTO

Bir zamanların məşhur azərbaycanlı müğənnisi 20 ildən sonra EFİRƏ ÇIXDI - FOTO

"Mən azarkeş olsaydım, stadiona gələrdim" - Maksim Medvedev

Bakıda gənc oğlan sevgilisi ilə öpüşən şəxsi öldürüb - “Mənim anam, bacım..”

Sampaoli istefaya göndərildi

Müsabiqə elan edilir - Yeni loqotipin hazırlanması

Polis 39 yaşlı kişini borca görə bıçaqlayıb - FOTO

Məleykə Əsədova ilə Rövşanə arasında QALMAQAL: Əlimizdə səsyazılar var - VİDEO - FOTO

Bu gün Asyayla Əmrahın toyudur

PSJ Neymarın transfer qiymətini aşağı saldı

Parlament seçkilərində iştirak üçün indiyə qədər neçə namizəd müraciət edib?

MSK sədri Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bü günə qədər görülən tədbirlərdən danışdı

Stalini heyran qoyan azərbaycanlı aktrisanın sirlərini nəvəsi açdı - FOTO

“Qəbələ”nin futbolçusuna 4 oyunluq cəza verildi

“Yaxşı ana deyiləm” - Elnarə Xəlilova

"Neftçi"nin bəyənmədiyi futbolçu "Trabzonspor"da - 1 milyon avroya

Neftçalanın su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasına 5 milyon manat ayrılıb

"Barselona"nın futbolçusu "Ayaks"ın məğlubiyyətinə belə üzüldü - VİDEO

“Azarkeşlərimizi də başa düşürəm” - Qurban Qurbanov

Aynişan Quliyeva: “Camaata işgəncə verməyin”

Bu partiyalar növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək

Məleykə Əsədova qızı Gülər ilə - FOTO

Elmar Məmmədyarov Riqaya rəsmi səfərə gedib

Sərnişin avtobusunda iki sürücü arasında əlbəyaxa dava - VİDEO

Elmar Məmmədyarov: "Azərbaycan Niderlandı yaxın müttəfiqi və etibarlı tərəfdaşı hesab edir"

Müğənni Murad Sadıxın konserti unudulmaz anlarla yadda qaldı - Beynəlxalq Muğam Mərkəzində

Hərbi bazalara hücum edildi - TERROR

Xanımından boşandığı deyilən Rəşad Dağlı oğlu ilə - FOTO

Yeganənin saçları yandı, pariklə gəzir - FOTO

"Muğanbank" ASC "Mastercard" Beynəlxalq Kart Təşkilatı tərəfindən mükafatlandırılıb

"Keşlə" Özbəkistan millsinin üzvünü transfer etdi

Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikası Statistika Komitəsinin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bakıda daşınmaz əmlak noyabrda ucuzlaşıb

Bolqarıstan IGB tikintisini TAP-la eyni zamanda bitirmək niyyətindədir

4 aylıq hamilə olan azərbaycanlı məşhur körpəsini ABORT ETDİRDİ - FOTO

Nailə İslamzadə millət vəkili olmaq istəyir? - FOTO

Paşinyan Yeni il mahnısı yazmağı tapşırdı, tənqid olundu

Azərbaycanlı tanınmış efirdə olanda bacısı öldü

Nobel ətrafında müsəlman gərginliyi - İsveçli jurnalistdən qəribə addım

Çoxlarının gözlədiyi mənzillərin satışa çıxarılmasına günlər qalır

Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycanın bugünkü sürətli inkişafı bizim enerji sektorundan əldə etdiyimiz gəlirlər olmadan mümkün olmazdı"

Merkeldən şok etiraf: Parisdə qalib Putin oldu

2019-cu ildə itirdiklərimiz - Siyahı - FOTOlar

"Ərim məndən 4 yaş kiçikdir" - Rəqqasə Fatimə

Bu il “Twitter”in ən çox müzakirə edilən komandası hansıdır?

Naqif Həmzəyev: "Heydər Əliyev hər zaman gənclərin himayədarı olub"

Qar bir yolda 20-yə yaxın qəzaya səbəb oldu - VİDEO

“Boşanmış qadına intim obyekt kimi baxırlar” - Lalə Məmmədova

Azərbaycanla Koreya arasında "Statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu" imzalandı - FOTO

"Lion" heç-heçə ilə mərhələ adladı - VİDEO

AB Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edən deyil, lakin müəyyən mexanizmləri var - BMTM

BP-nin hazırkı və gələcək rəhbərləri Azərbaycanda səfərdədirlər

Məktəbin idman zalında biabırçılıq - Qadın müəllim şagirdi ilə sevişərkən tutuldu - FOTO

Səfir: "Koreya Azərbaycanla bir çox sahələr üzrə əlaqələrini möhkəmləndirir"

ATV-də dava - VİDEO

Fərid Şəfiyev: "Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin qarşılıqlı səfərindən müsbət nəticə görmürəm"

Azərbaycanlı dizayner dünya şöhrətli müğənni üçün geyimlər tikir - FOTO

Nazir: "İrihəcmli məlumatlara böyük maraq var"

Mələkxanım Əyyubova bu dəfə oğlunun FOTOlarını paylaşdı

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəsmi saytı fəaliyyətə başladı - İki dildə

Azərbaycanda aparılan islahatlar Avropa Birliyi tərəfindən alqışlanır - Fərid Şəfiyev

Heydər Əliyev Fondu Oqtay Gülalıyevin müalicəsinə zəruri yardım göstərməkdədir

"Zenit" qrup sonuncusu oldu - VİDEO

Seçki bülletenlərinin dairə seçki komissiyalarına paylanmasına başlanıldı

"Napoli"dən 4 cavabsız qol - VİDEO - FOTO

"Liverpul" "Zalsburq"a qalib gəldi - VİDEO - FOTO

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BP qrupunun baş icraçı direktorunu qəbul edib - FOTO

Azərbaycan və Koreya arasında yeni əməkdaşlıq sazişi imzalanacaq

İranda ağır avtobus qəzası - Ölən və yaralananlar var

"Borussiya"nı 1/8 finala yüksəldən qələbə - VİDEO - FOTO

Arvadının maşın sürməyini bəyənmədi, özü minən kimi aşırtdı - FOTO

"Barselona" İtaliyadan qələbə ilə dönür - VİDEO - FOTO

Noyabr ayında Azərbaycana səyahət edən xarici vətəndaşların sayı açıqlandı

Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulur

Arif Hacılı "siyasi mühacir"lərə satmaq məqsədilə Almaniyaya 72 ədəd "diplom" aparıb

YAP nümayəndələri Fəxri xiyabanda umummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş “Sən elə bir zirvəsən...” mahnısı sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin ifasında - VİDEO

Filarmoniyada ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş anım gecəsi təşkil olunub - FOTO

Azərbaycan hədəflərə nail olmaq bunu etməlidir - Koreya Statistika Komitəsinin sədri

ŞOK! Məşhur idmançı robotla evlənir - FOTO

Suriyada döyüşən azərbaycanlılara hökm oxundu

"Ayaks" 10 xalla qrupda qaldı - VİDEO - FOTO

Əli Əhmədov: "Bu gündən növbədənkənar parlament seçkilərinin rəsmi startı başlayır"

"Çelsi"ni 1/8 finala yüksəldən qələbə - VİDEO - FOTO

İntim şəkilləri yayılan siyasətçi intihar etmək istədi - FOTO

“Pejo” “Mercedes”ə çırpılıb “VAZ”la toqquşdu: 5 ölü, 2 yaralı - FOTO

“Napoli” Karlo Ançelottini qovdu

MasterCard Azərbaycan BeynəIxalq Bankına 2 mükafat verdi

Otel fahişəxana çıxdı - 12 qız saxlanıldı: ARALARINDA TƏLƏBƏLƏR DƏ VAR - FOTO

Gülnarə Məmmədzadə: "Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Rusiyaya səfəri əməkdaşlığımızın prioritetlərini aydın şəkildə nümayiş etdirir" - VİDEO

NATO-nun avtomobil karvanı yaxınlığında partlayış: insident nəticəsində...

Yunanıstanda zəlzələ oldu, 4,7 bal

Tramp Rusiyaya çağırış etdi: Dəstəkləyin

Mərkəzi Nəbatat bağında "Ekoloji problemlər gənclərin gözü ilə" adlı sərgi keçirilib - FOTO

Bakıda iki tələbənin öldüyü dəhşətli qəzanın görüntüsü - ANBAAN VİDEO

Krit sahillərində zəlzələ olub

Kömür mədənində qaz sızması 4 nəfərin ölümünə səbəb olub - Qırğızıstanda

ABŞ-da atışma olub, ölənlər var

Sərnişin təyyarəsi təcili eniş edib

Vaşinqtonda Tramp və Lavrov arasında görüş baş tutub

Çempionlar Liqası: "Liverpul", "Napoli", "Valensiya" və "Borussiya Dortmund" 1/8 finalda

Bəzi Türkiyə vətəndaşları gələn ildən Avropaya səyahət edərkən xüsusi "icazə" alacaqlar

"Mən aktrisayam, bu gün baş rolda çıxaram, sabah..."

İnsan haqlarına ən ciddi təhlükə

Günün qoroskopu: uzun müddət sizi irəliləməyə qoymayan emosional problemləri həll etməyin zamanı gəldi