AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

AÇG üzrə sazişin imzalanmasının 25-ci ildönümü - Xəzərin texnoloji mərkəzi

  18

AÇG üzrə sazişin operatoru olan BP özünü texnologiyalara əsaslanan şirkət hesab edir. AÇG yatağının işlənməsi ilə əlaqədar fəaliyyətlər bu təcrübəyə əsaslanır və ənənə üzərində qurulan investisiya xarakteri daşısa da, texnologiya sahəsində də öz zamanını qabaqlayaraq sənayenin ən müasir innovasiyalarını Xəzər regionuna gətirmişdir.

BP-nin özünün bir çox yeni texnologiyaları Azərbaycanda AÇG yatağının işlənməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar və layihələrdə uğurla tətbiq edilmişdir. Onlardan bəziləri isə ilk dəfə Xəzərdə tətbiq edilmişdir.

Uzaq məsafəyə maili qazma (UMMQ) texnologiyası platformadan olduqca uzaq məsafədə yerləşən hədəf quyulara çatmağa və bununla da hasilatı artırmağa imkan verir. Bizim bu vaxtadək uzaq məsafəyə qazdığımız ən uzun maili quyu Çıraq platformasından 6,4 km məsafədə yerləşir. Biz inanırıq ki, bu texnologiya qarşıdan gələn onilliklər ərzində bizə AÇG yatağında layın neftverimini maksimuma çatdırmağa imkan verəcək.

Yüksək bucaqlı (qismən maili) qazma texnologiyası lay dəstəsinin qalınlığı böyük olan quyuların tamamlanmasına və beləliklə də hasilat templərinin (debitin) artırılmasına imkan yaradır.

"BP Well Advisor" proqram təminatı real-vaxt rejimindəki məlumatlardan istifadə edərək quyu əməliyyatlarının təhlükəsiz, etibarlı və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir. Onun inteqrasiya olunmuş tətbiqləri bizə imkan verir ki, quyunun konstruksiyasındakı potensial problemləri bildirən erkən xəbərdarlıq indikatorlarını ətraflı şəkildə izləyək və real-vaxt rejimində toplanan quyunun müşahidə göstəricilərini əməliyyat qərarlarının verilməsində istifadə edək, qazma səmərəliliyini artıraq və qeyri-məhsuldar vaxtı azaldaq. "BP Well Advisor" proqramı Xəzər regionunda 2012-ci ildə tətbiq edilib və həmin vaxtdan hər üç Azəri platformasında və Dərinsulu Günəşli platformasında qoruyucu kəmərin endirilməsini izləyən tətbiqi tam işlək vəziyyətdədir.

BP 4-ölçülü seysmik tədqiqat sahəsində aparıcı mövqedədir və bu texnologiya artıq Xəzər dənizində tətbiq edilib. AÇG yatağında 132 km uzunluğunda dənizdibi seysmik tədqiqat kabelləri quraşdırılmışdır.
BP şirkəti Azərbaycanı quyuların tamamlanması sahəsində texnoloji təcrübənin əsas mərkəzi hesab edir. Fiber-optik kabellərlə təchiz edilmiş açıq lülədə çınqıl kipkəcli süzgəclər və iri diametrli borular kimi tamamalama texnologiyaları quyudan çıxan qum miqdarına nəzarət etməklə yanaşı hasilatın daha yüksək templərlə həyata keçirilməsinə imkan verir. Digər BP regionlarında tətbiq edilməsindən əvvəl istismar müddətinin ilk günlərində AÇG-də qumlu laylar üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif növ tamamlama texnologiyaları (Qoruyucu Kəmər Yerləşdirilmiş və Perforasiya Edilmiş, Avtonom Süzgəclər, Genişlənən Qum Süzgəcləri, İlkin Kipkəcli Süzgəclər və Açıq Lülənin Çınqıl Kipkəcli Süzgəci kimi) quraşdırılmış və sınaq edilmişdir.

Hazırda AÇG-də istismarda olan quyuların standart tamamlanma konstruksiyasında açıq lülənin çınqıl kipkəci (ALÇK) tətbiq olunur. Bu, 2000-ci illərin əvvəllərində əsl irəliləyiş idi və biz bu texnologiyanı indi də effektiv hesab edirik. Quyuların əksəriyyəti təbii propant materialı vasitəsilə kipkəclənir, lakin son vaxtlar qeyri-radioaktiv izlənə bilən propant (doldurucu) materialından istifadə edilir. Həmin dövrdən etibarən ALÇK tamamlama texnologiyası çox təkmilləşib. AGT regionunda həmçinin lülənin yuxarı intervalının təkrar tamamlama işləri zamanı qoruyucu kəmər olan lülədə çınqıl kipkəcli tamamlama üsulunun mümkün tətbiqi nəzərdən keçirilib. Qoruyucu kəmərli lülədə çınqıl kipkəcli tamamlama vasitəsi 2017-ci ildə Şərqi Azəri yatağının D06 saylı istismar quyusunda müvəffəqiyyətlə quraşdırılıb.

Tamamlanma mərhələsində tətbiq olunmuş bir sıra yeni texnologiyalar AÇG yatağının işlənmə metodunu dəyişdirmiş və nəticədə quyular təkmilləşdirilmiş, lay-kollektorun istismar göstəriciləri yaxşılaşmış və geoloji-texniki tədbirlər ilə əlaqədar xərclər azalmışdır.

Paylanan temperatur sensorları (DTS). İlk fiber-optik kabel 2004-cü ildə AÇG hasilat quyusunda quraşdırılmışdır. Quyuağzı avadanlığa məhdud giriş-çıxış imkanı, müxtəlif lay-kollektor intervallarının ayrı-ayrı sahələrinin yüksək templə tükənməsi, ənənəvi istismar karotajı imkanlarının məhdud olması və s. amillər quyuların dinamikasını və lay-kollektorun istismar göstəricilərini nəzarətdə saxlamaq üçün quyularda daimi DTS fiber-optik kabellərinin quraşdırılması barədə qərarın qəbul olunması üçün əsas olmuşdur.

Paylanan akustik siqnal sensorları (DAS). Ötən beş il ərzində bu texnologiya qum təzahürünün monitorinqi üçün geniş istifadə olunmuşdur. Nəticədə, qum təzahürü olmadan hasilat tempini maksimuma çatdırmaq üçün təzyiq düşməsi optimallaşdırılmış və müəyyən edilmiş qum təzahürü zonalarını təcrid etmək üçün geoloji-texniki tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Quyudaxili seysmik tədqiqat. Səthdən alınan seysmik məlumatların keyfiyyəti enerji itkisinə məruz qalır və buna səbəb mənbədən məhsuldar laya və sonra isə səthə doğru geri məsafə qət edən enerji impulslarında baş verən itkidir. Bir-istiqamətli enerji impulsunu qeydə almaq üçün quyu lüləsi daxilində qeydiyyat cihazının yerləşdirilməsi bu təsiri azaldır. Quyu daxilinə daimi fiber-optik kabel yerləşdirilərsə, bu fəaliyyət dəfələrlə təkrarlana bilir və beləliklə, quyu lüləsi ətrafında yüksək rezolyusiyalı 4-ölçülü təsvir təmin edilir. Bu da səthdəki seysmik cihazlara nisbətən daha dəqiq miqyasda maye hərəkətinə nəzarət etməyə və yaxud kollektordakı kiçik kipləşmə təsirlərini aşkar etməyə imkan verir. Bəzi AÇG quyularında quraşdırılmış fiber-optik kabel gələcəkdə 4 ölçülü seysmik məlumatların təkrar əldə olunması üçün istifadə olunacaq.

Quyudibi axına nəzarət klapanı (QDAN).

Genişlənən qum süzgəcləri və quyudibi axına nəzarət klapanı ilə tamamlanmış dünyanın ilk sualtı suvurma quyuları 2008-ci ildə Dərinsulu Günəşli yatağında istismara verilib. Bu tamamlama texnologiyaları tələb olunan xüsusi vurucu quyuların sayını azaldıb və onları dəniz dibindən işə salmaqla biz platformadan uzaq məsafəyə maili qazmaya olan zərurəti aradan qaldırdıq. Bu tamamlama metodları həmçinin lay təzyiqinin düşməsini səmərəli şəkildə idarə etməkdə və sıxışdırma əmsalının artırmaqda və çoxzonalı neftvermə əmsalını maksimuma çatdırmaqda mədən mühəndislərinə kömək edib.

BP-də quyudibi axına nəzarət klapanı ilə təchiz edilmiş ilk ikizonalı suvurma quyusu 2017-ci ildə istifadəyə verilib. İki texnologiyanın birgə tətbiqi iki lay daxilində suvurmanı tənzimləməyə və qumlu laylarda çatların yayılmasını izləməyə və beləliklə iki vurma zonası boyunca qalınlıq üzrə paylanmanı təmin etməyə imkan verib.

Dünyada DTS (paylanan temperatur sensorları) ilə təchiz edilmiş quyudibi axına nəzarət klapanına malik 3-zonalı suvurma quyusu 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Bu isə çoxlaylı kollektorları müvafiq qaydada idarə etmək üçün AÇG-də bu inqilabi texnologiya üçün digər bir əlamətdar hadisə oldu və bu texnologiyanın BP-nin digər regionlarında tətbiqinə yol açdı.

BP həmçinin hasilat sisteminin hər bir elementi üçün müəyyənləşdirilmiş potensial riskləri azaltmağa və idarə etməyə yönəlmiş texnologiyalara diqqət yetirir. Bunlar qumun quyuya çıxmasının qarşısını almağa (və ya azaltmağa) imkan verən texnologiyalar və yaxud quyu konstruksiyasında hidratları bərpa etmək üçün yeni vasitələr ola bilər:

Pulsasiyanı azaldan tənzimləyici qurğu. AÇG quyularında quyu lüləsində pulsasiyanın yaranması hasilatın davamlılığı üçün başlıca riskdir. Pulsasiyanın yüksək amplitudada olması və yüksək dərəcədə dəyişkən templərlə lay təzyiqinin azalması quyularda potensial olaraq quma nəzarətin sıradan çıxması riskini yaradır. Bu, həmçinin texnoloji qurğuların işinin dayanması və səmərəliliyin itməsi üçün risk yaradır. Pulsasiyanı tənzimləməyə yardım edən bu texnologiya bütün AÇG platformalarında tətbiq olunub.

BP-nin Təzyiq düşməsinə nəzarət bloku - quyu dayandırıldıqdan sonra yenidən istismara buraxılarkən qeyri-sabitlik və debitin həddən artıq artırılması AÇG quyuları qum təzahürünə meylli olduğuna görə qum təzahürünə səbəb ola bilər. Bu texnologiya quyuya sabit təzyiq düşməsi tətbiq etməklə quyudakı təzyiqi tükənmə üçün hədəf göstərici səviyyəsində saxlamağa imkan verir. O həmçinin quyuda debiti daha səmərəli və rəvan şəkildə artırmağa imkan verir. Sözügedən texnologiya hazırda iki AÇG platformasında quraşdırılmışdır.

Hasilatın modelləşdirilməsi, monitorinqi və optimallaşdırılması üçün vasitə (APEX) - Yatağın İdarə Olunmasının optimallaşdırılması ilə əlaqədar çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün quyu məhsuldarlığının optimallaşdırılması imkanını artırır.

Ərsin (boru kəmərinin diaqnostika qurğusu) boru kəmərinin daxili vəziyyətini müayinə etmək, həndəsi göstəriciləri aşkarlamaq və qeydə almaq, boru kəmərləri ilə bağlı hər hansı korroziya məlumatlarını aşkar etmək üçün istifadə olunan xüsusi avadanlıqdır. Mühəndislərin boru kəmərinin daxilini görməsinə imkan yaratmaq üçün həmin məlumatlar ərsin borudan çıxarıldıqdan sonra kompüterə yüklənir. Bu proses həm də, avtomatlaşdırılmış diaqnostik ərsinləmə kimi də tanınır.

Sualtı boru kəmərlərinin istismara yararlılığını təmin etmək üçün məsafədən idarə olunan aparatlardan və avtonom sualtı aparatlardan (ASA) istifadə etməklə ciddi müşahidə-nəzarət işləri aparılır. Bununla bağlı rastlaşdığımız çətinlik isə Xəzərin bulanıq sularına görə görünmə dərəcəsinin aşağı olmasıdır və bu, xüsusən də 25m-dən az dərinliyə malik sularda özünü büruzə verir. Buna görə də, biz boru kəmərinin istismara yararlılığını təmin etməzdən əvvəl Xəzər dənizində indiyə qədər heç vaxt istifadə edilməmiş bir sıra ən müasir avadanlıqlardan istifadə etmişik. Həmin avadanlıqlar akustik tədqiqatlar həyata keçirir, müvafiq qaydada fəaliyyət göstərir və müşahidə-nəzarət işlərinin daha sürətlə və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsinə imkan verir. Xəzər regionu ASA texnologiyasından istifadə edən aparıcı regionlardan birinə çevrilib və bu əməliyyatlarla bağlı bilgiləri və təcrübələri BP-nin digər ölkələrdəki layihələri ilə paylaşır.

Bəzi AÇG platformalarında qurğu və konstruksiyaların yoxlanılması üçün səyyar defektoskop və dron tipli bəzi yeni texnoloji vasitələr uğurla tətbiq olunmuşdur. Həmin texnologiyaların bütün AÇG platformalarında tətbiq sahələrini genişləndirmək üçün onların inkişaf etdirilməsi imkanları qiymətləndirilir.

TREND

Xəbər Lenti

Otuz yaşından sonra MƏŞHURLAŞANLAR - Xalq artistləri, aparıcılar, vayner... - FOTO

Yeni qayda təqribən 1 milyon uşağı pulsuz yeməkdən məhrum edə bilər

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 28-ci ildönümü qeyd olunur

Günün qoroskopu: Tərəfdaşlar və həmkarlarla münasibətləri daha da inkişaf etdirin

Sara Qədimovanın xatirə gecəsi keçiriləcək

"Qalatasaray"da ciddi itkilər

Avro-2020-də bu topla oynayacaqlar - FOTO

Millimiz Moldova ilə iki oyun keçirəcək

Slovakiya - Azərbaycan oyununun stadionu dəyişdirildi

"Maşın" tarixində ilk - Əsas finalçılar bəlli oldu

ABŞ və Türkiyə Suriyada atəşkəs məsələsində razılığa gəliblər - Maykl Pens

“Sülh çeşməsi” antiterror əməliyyatı dayandırılmayıb, sadəcə prosesə müvəqqəti ara verilib - Mövlud Çavuşoğlu

Tramp Ərdoğana təşəkkür etdi

“Barış bulağı”: 8 gündə 702 terrorçu zərərsizləşdirilib

Türkiyə Suriyadakı əməliyyatını dayandırır

Azərbaycan Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində təmsil olunur - FOTO

Bakıda 29 yaşlı oğlan itkin düşdü

Azərbaycanda qızıl yenidən bahalaşdı

Bakıda şagird idarəetmə sistemi yaradılıb

Tramp Putinə müharibə meydanı verdi

Ərdoğan ABŞ-ın vitse-prezidentini pərt etdi

Ər üç uşaq anasını kəmərlə boğub öldürdü - Təfərrüat

Ərdoğan Trampın məktubunu zibil qutusuna atdı

Uşaq hüquqları aylığına start verilir

“Mançester Yunayted” Demiral üçün 30 milyon təklif etdi - “Yuventus” razılaşmadı

Gürcüstanda iqtidar savaşı: “İngilis agenti” “rusun adamı”na qarşı - Yeni gəlişmə

Roza Cəlilova aylar sonra... - FOTO

Daha bir Avropa ölkəsi Türkiyəni dəstəklədiyini bəyan etdi

MLS-də forması ən çox satılan futbolçu

Ermənistanda yaşayış binası çökdü

Politoloq “Barış çeşməsi” haqqında: bu, işğal deyil

Ölkə əhalisi ticarət mərkəzlərində 27,6 milyard manat xərcləyib - Daha çox nəyə?

Tanınmış şirkətin əmlakını ələ keçirən işçi həbs edildi - İş məhkəmədə

Ərdoğan Trampın təhqiramiz məktubunu zibil qutusuna atdı

General Türkiyəyə qurulan tələni deşifrə etdi

Paşinyanın xanımı geyiminə görə təhqir olundu - FOTO

Ağdaşda 15 yaşlı qıza təcavüz edildi, valideynləri... - TƏFƏRRÜAT

Rusiya ballistik və qanadlı raketlər atdı

Texniki Universitetdən şok AÇIQLAMA - İstanbulda güclü zəlzələ olacaq

Notariat kontorunun rəisinin evindən yarım milyonluq oğurluq edən şəxslərə hökm oxundu

Əsəd ordusu türklərlə savaşa başlayır - Rus general planı açıqladı

Gürcüstanda məktəb binası yanıb

Brilliant bu dəfə yaxtada rəqs etdi - VİDEO

23 yaşında karyerasını bitirməli oldu

Şəkidə 16 yaşlı qızda hamiləlik aşkarlandı, polis araşdırmalara başladı

Azərbaycanın Müdafiə naziri Çinə işgüzar səfərə gedir

ABŞ-ın vitse-prezidenti və dövlət katibi Türkiyəyə gəliblər

Şimal marallarının ovlanması qadağan edilə bilər

Azərbaycanlı ər həyat yoldaşını boğaraq qətlə yetirdi

Rusiya XİN-dən Zatulinin Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfəri haqqında AÇIQLAMA

ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfərləri ilə bağlı bəyanat yaydı

"Yuventus" Ronaldu ilə rekord qırdı

“Şarm” yenidən qayıdır

Hikmət Babaoğlu: "Azərbaycan mediası Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatları dəstəkləyir"

Nazir Druskininkay şəhər meri ilə görüşüb

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 28 ili tamam olur

Azərbaycana səfər edən çinli turistlərin sayı 64 faiz artıb

Müdafiə naziri Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb

Xalq artisti Türkiyəyə aparılır: Vəziyyəti yaxşı deyil

Prezidentin çıxışı "reket jurnalistika"ya qarşı mübarizəmizə mənəvi dəstək oldu

Son müşavirə bütün sahələrdə müsbətə doğru ciddi dönüşün başlanğıcı olacaq

Lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulmuş çoxmənzilli binaların siyahısında dəyişiklik edilib

Azərbaycan Prezidenti: "Bakının həm qəsəbələrarası, həm də qəsəbədaxili yolları təmir olunmalıdır"

“Həyasızlığın adını cəsarət qoyublar” - Aqşin Fateh - VİDEO - FOTO

Yuxarı Şirvan kanalının Türyan çayı ilə kəsişməsindəki dükerin mühafizəsi ilə bağlı əlavə tədbirlərə 790 min manat ayrılıb

Azərbaycanda rüşvət alan vəzifəli şəxslər həbs edilib

“Ayaqların sınsın...” - Nigar Camal - VİDEO

Ermənistan Şahbaz və Dilqəmi əsirlikdə saxlamaqla... - Deputat

Millimizə viza verilmədi, dünya çempionatından kənarda qaldı

Prezident İlham Əliyev Faiq Qarayevi ordenlə təltif edib

Salah qızı üçün bunu etdi - FOTO

Tunisə yeni prezident seçildi - 72,7 faiz səs

TAP layihəsinin 89,8 faizi reallaşdırılıb

Zülfiyyə Bayramova yenidən xəstəxanada

Zaxarova: "Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə razılaşdırılmış sənədlərimiz var"

Filippin prezidenti motosikletdən yıxıldı

Muğam mərkəzində pulsuz konsert olacaq - Sara Qədimovaya həsr edilir

Rus sevgilisinin üstündə arvadına işgəncə verdi, qadın özünü asdı - Tərtərdə şok olay

18 oktyabr - Müstəqillik haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Aktının qəbuluna dair 5 tezis

24 yaşlı Esmeraldanın betonlanmış cəsədi tapıldı - Mayda itkin düşmüşdü - FOTO

Aşıq Samirədən keçmiş həyat yoldaşına ETİRAF: “Sevirəm” - VİDEO

FBI Ermənistanda fəallaşdı - İfşalar olacaq

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədrini qəbul edib - FOTO

"Qarabağ"da Xayme Romero sevinci - FOTO

Təranəyə hədiyyə göndərən şəxs kimdir? Musa YERƏ ÇIRPDI - Sən kimsən ki... - FOTO

Söyüş müxalifətinin dərdi tapıldı - "Politşou" təqdim edir - VİDEOLAYİHƏ

Deputatdan "Qarabağ"a çağırış: "Traxtor"un futbolçusunu transfer edin!"

Əli Əhmədov: "Azərbaycan Respublikası bütün dünyada ən uğurlu gənc dövlət hesab olunur"

Prezidentin media həssaslığı: islahatlara alternativ yoxdur

“Şou əhlinin kişilikdən dərs keçməyə ixtiyarı yoxdur” - VİDEO - FOTO

Özil "Arsenal"da qalacağını açıqladı

Klinsmannın yeni iş yeri müəyyənləşdi

"Qarabağ" - APOEL oyununun biletləri satışda

Bakıda ikiarvadlı kişinin törətdiyi dəhşətli qətlin təfərrüatı: arvadı yad kişi ilə olan şəklini ona göndərib

Prezidentin media həssaslığı: islahatlara alternativ yoxdur

Azərbaycanda kişi üç uşaq anası olan məşuqəsinə görə bıçaqlandı - FOTO

"Rəşad Sadıqovun rekordunu qırmaq istəyirəm" - Dmitri Nazarov

"Ona kişi demək olarsa" - Manaf canlı yayımda həmkarını TƏHQİR ETDİ - FOTO

22 yaşlı ana doğuşdan sonra öldü - Həkim səhvən qadınlıq orqanını çıxarıbmış - FOTO

Ürəkparçalayan kadr: uşaq küçədə acından karton yeyir - FOTO

Heç kim bizə mane ola bilməz

Yaralılar yaddan çıxıb, sağ qalanlar təşvişlə qaçışırlar... - Suriyadan atılan raketin Türkiyəyə düşmə anı - VİDEO

Ali Məhkəmədən Röyanın şəriki barədə qərar

Venesuelada Su-30 qəzaya uğradı

"Uşağın uşağım deyil, yoldaşın yoldaşım deyil" - Elnarə efirdə ÖZÜNDƏN ÇIXDI - FOTO

Türkiyədə deputatın oğlu faciəvi şəkildə öldü

Minsk Qrupunun rusiyalı həmsədri regiona səfərinin nəticələrindən danışdı

"El Klassiko"nun vaxtı dəyişdirilir

Bakıda arvadı ilə qayınanasını qətlə yetirib yandırdı - Qaçanda avtobusun altında qaldı - YENİLƏNİB

"Volk Qədir” meşədə tutuldu - FOTO

Kapital Bank-ın Baş Pərakəndə Satış inzibatçısı Ramil İmamov: "Ölkədə olan taksit kart müştərilərinin təxminən 65%-i BirKart sahibidir"

Fransa və Almaniya silah ixracı üzərində nəzarət haqqında saziş imzalayıblar

Bank Respublika və İnnoland tərəfindən keçirilən "Open Banking Lab" layihəsinə seçimlər başa çatıb

Telli "Maşın" şouda iştirakdan niyə İMTİNA ETDİ? - TƏƏCCÜBLƏNDİRƏN AÇIQLAMA - FOTO

Boksçu rinqdə aldığı zərbədən öldü - VİDEO

“Maşın”dan sonra dağlara çəkilib - FOTO

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində həftənin rəmzi heyəti açıqlandı

"Mən özümə İlhamə Quliyevanın ölümündən arzulayıram" - FOTO

Lalə və Suna arasında dava - “Üzünü çox yaxşı göstərdin” - VİDEO

Pərvin gələn il ərə gedir

Türkoloq: "Xəzər xaqanlığı dövründəki Türk birliyini, Türk ədalətini yenidən ortaya qoymaq lazımdır"

Əfsanəvi futbolçu canlı yayımda göz yaşı tökdü - VİDEO

Azərbaycanlı məşhur dünyasını dəyişən həyat yoldaşının FOTOlarını paylaşdı

Mövqelərimiz minaatanlardan atəşə tutuldu

Türkiyənin Suriyada zərələşdirdiyi terrorçuların sayı 650-ni keçib

Dostunun toyunda silahdan atəş açan azərbaycanlı ilə bağlı qərar verildi

“Real”ın təklifini üç dəfə rədd etmişəm” - Venger

Bakıda arvadı ilə qayınanasını qətlə yetirib yandırdı - Qaçanda avtobusun altında qaldı

"İkardinin arvadmla evlənməsi artıq məni narahat etmir" - Maksi Lopes

Klub prezidenti futbolçulara sosial şəbəkələri qadağan elədi

Azərbaycanda bahalaşan və ucuzlaşan məhsulların SİYAHISI

"Hagibis" qasırğasının qurbanlarının sayı artıb

ABŞ Türkiyəni yeni sanksiyalarla hədələyib

Zinçenkodan Olimpiya stadionunda evlilik təklifi - FOTO

Bakıda qardaş qardaşı bıçaqlayıb

İbrahimoviç İtaliyaya qayıdır?

Pompeo Türkiyəni dialoqa qayıtmağa çağırıb

Şeydayev üçün polşalı məşqçi

"Sülh bulağı": 630-dan çox terrorçu məhv edildi

"Liverpul"a qarşı oynamayacaqlar

Azərbaycanın iki gənc cüdoçusu dünya birinciliyində medal qazanıb - FOTO

Sançes əməliyyat olundu

Aquero qəzaya düşdü - FOTO

Tramp: PKK İŞİD-dən daha artıq təhlükəlidir

Bakıda tramvay və trolleybuslar bərpa olunacaq?

Zəvvarları daşıyan avtobus yük maşını ilə toqquşub: 36 ölü, 4 yaralı

Etirazçılar Barselonada küçələri zibil konteynerləri ilə bağlayırlar

Sumqayıtda zenit top mərmisi aşkar edilib - FOTO

Ərdoğan Rusiyaya səfər edəcək

Sanksiya təhdidləri və qınaq Türkiyəni haqlı mübarizədən imtina etməyə məcbur edə bilməz