AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

HİCRİ-QƏMƏRİ TƏQVİMİ NECƏ YARANDI?

  4

Bu təqvim Rəsulullahın Məkkədən Mədinəyə hicrəti günündən başlayır

Təqvim - böyük vaxt intervallarının hesablanması sistemidir. Onun əsasını göy cisimlərinin hərəkəti  ilə əlaqədar olan dövri təbiət hadisələri təşkil edir. Təqvimdə ilin fəsilləri, gecə-gündüz növbələşməsi, Ay səfhələrinin (Ayın görünən hissəsinin müxtəlif formaları) dəyişməsindən istifadə edilir. Bəşər üç növ təqvim müəllifidir: 1) Əsas vahidi tropik il (Günəşin yaz gecə-gündüz bərabərliyi nöqtəsindən  iki dəfə ardıcıl keçməsi arasındakı müddət) olan Günəş təqvimi; 2) Ay (ərəbcə Qəmər, Yerin təbii peyki) təqvimi. Bu təqvimin əsas vahidi sinodik (Ayın  Yerdəki müşahidəçi üçün Günəşə nəzərən əvvəlki vəziyyətinə qayıtdığı müddət) Aydır; 3) Ay-Günəş təqvimi. Burada əsas vahid ay və ildir. Günəş təqvimində ilin başlanğıcı həmişə eyni vaxta düşdüyü halda, Ay təqvimində bu vaxt başqa fəsil və ya günə düşür. Ay-Günəş təqvimində isə Günəşin hərəkəti Ay səfhələrinin növbələşməsi ilə uzlaşdırılır.

2019 ildir ki, bəşər yanlış təqvimdən istifadə edir.

Təqvimdə ilin sıra nömrəsi müəyyən bir eradan  - şərti başlanğıcdan götürülür. Era (latınca Aera - an, ləhzə) - hər hansı əlamətdar və ya əfsanəvi hadisə ilə bağlı olan tarix hesabının başlanğıc anıdır. Yəni müəyyən vaxtın ardıcıl hesabı bu andan başlayır. Era 3 növdür: 1) Astronomik era, məsələn, ən qədim hind erası (Kali). Bu era bəzi planetlərin vəziyyətinə görə hesablanıb və b.e.ə. 3102-ci il fevralın 18-dən başlanır; 2) siyasi era, məsələn, Navoxodonosor erası. Bu era onun b.e.ə.747-ci il fevralın 26-da Babilistan padşahı kimi taxta çıxdığı gündən hesablanır və ya 1792-ci il 22 sentyabr Fransada birinci respublikanın elan edilməsi münasibətilə başlanan fransız erası; 3) Dini era. Buraya "İsanın doğulması"ndan (Roma şəhərinin əsasının qoyulmasının b.e.ə 754-753-cü illəri) başlanan era; b.e.ə. 544-cü ildə Buddanın qəbul edilən ölüm tarixindən başlanan Budda erası. İudaizm mənsublarına - yəhudilərə gəlincə, onlar eralarının başlanğıcını müasir insanın ulu babası Adəmin yaradılması vaxtından qəbul ediblər. Onlara görə, Adəm 5780 il bundan qabaq yaradılıb və bu il (2019-cu il) yəhudi təqviminə görə 5780-ci  ildir.

İslam erası.

Qeyd edək ki, hazırda dünyada işlək era kimi məhz dini era formalarından istifadə edilir. Belə ki, beynəlxalq təcrübəyə və tarix elmi əsasən dini eranın bir növünü, "İsanın doğulması" anını bizim eranın başlanğıcı qəbul edib. Bu era İncilə istinadən keşiş Dionis tərəfindən VI əsrdə hazırlanıb.

 Dionis hesab edib ki, İsa (Məsih) 25 dekabr 753-cü ildə, yəni Roma şəhərinin əsası qoyulduqdan 753 il sonra doğulub və 754-cü il yeni eranın 1-ci ilidir. Bunun əksinə olaraq tarixi mənbələrin hamısı peyğəmbərin doğum ilinin b.e.ə. 7 və ya 6-cı il olduğunu göstərir. Buna baxmayaraq, planetin əksər hissəsi indi də bu yanlış təqvimdən istifadə edir.

Tarixən insanlar işıq, qaranlıq, isti, soyuq kimi təbiət hadisələrini göy cisimlərinin hərəkəti ilə izah etməyə çalışıblar. Yerin təbii peyki olan Ayın Yer ətrafında 12 dəfə dövr etməsini 12 sinodik aya ilk dəfə bölən (b.e.ə. 2500-3000-ci  illər) babillilər olub. Onların qəbul etdikləri bu təqvim Qəməri adlanıb. Bu tərtibi Quran "Həqiqətən Allah yanında ayların sayı 12-dir" ayəsi ilə təsdiq edir. Həmin təqvimə əsasən 1 il 354,3 gündür. Yəni Ay planetinin Yer ətrafında 12 dəfə dönməsi 354,3 gün ərzində baş verir. Bir təzə ay ilə ikinci təzə ay arasındakı müddəti 29.5 gün müəyyənləşdirib və onu vaxt vahidi (bir ay) qəbul edən də babillilər olub. Qəməri təqvimi ilə işləyən babillilər praktik fəaliyyətlərində bir ayı 29, digərini isə 30 gün qəbul ediblər.

Günəş təqvimində isə Yerin Günəş ətrafında tam bir dövrü əsas götürülür və o, 1 il adlanır. Məlumdur ki, bu təqvimdə 1 il 365 günə bərabərdir. Göründüyü kimi, Qəməri (Ay) təqvimi Şəms (Günəş) təqvimindən 11 gün azdır. Elə Ay təqvimində ilin başlanğıcının başqa vaxtlara düşməsinin, yəni ayların "gəzməsinin" səbəbi də budur.

Ərəblər də hələ eramızdan 1000 il əvvəl Qəməri təqvimilə işləyiblər. Onlar sonradan, yəni həz. Peyğəmbərin miladi 622-ci ildə Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsini yeni tarixin hesablanma anı, müsəlman erası və Hicri təqviminin başlanğıcı kimi qəbul etdilər. Hicrətin həqiqi tarixi haqqında isə müxtəlif fikirlər var. Əksər mənbələrə görə, hicrət rəbiüləvvəl ayının 8-də olub (622-ci ilin 20 sentyabrı). Bəziləri bu tarixi Məkkədən çıxma tarixi yox, Mədinəyə gəlmə tarixi kimi qəbul ediblər. Ayın 8-i gününün seçilməsinə səbəb, bu günün bazar ertəsinə təsadüf etməsi olub. Belə ki, həz. Peyğəmbərdən nə üçün bazar ertəsini mübarək saydığını soruşduqda, o, bu cavabı verib: "O gün doğuldum, o gün risalətə çatdım və yenə o gün hicrət etdim". Biruninin (973-1948) rəvayətinə görə, "müsəlmanlar Mədinəyə çatdıqları gün yəhudiləri Aşura (tövbə və ixtisvar) bayramını keçirən gördülər".

Yeri gəlmişkən, həz. Peyğəmbər miladi ilə iyunun 8-ə təsadüf edən rəbiüləvvəl ayının bazar ertəsi günü də vəfat edib. 

Həz. Əli həm də hicri-qəməri təqvimin müəllifidir

Hicri tarixininin kim tərəfindən başlanğıc elan edilməsi barədə müxtəlif fikirlər var. Bu təqvimin şəxsən həz. Peyğəmbər tərəfindən təsbit edilməsinə dair rəvayətlər həqiqətə uyğun deyil. Həmin təqvimin yaradıcısının Yəməndə xəlifənin valisi olan ibn Üməyyə olmasını da tarix təkzib edir. Hicri tarixinin 2-ci xəlifə (634-644) həz. Ömər tərəfindən həyata keçirilməsini isə əksər qaynaqlar təsdiq edir. Rəvayətlərə görə, həz.Ömər xilafətin sosial-ictimai həyatını əks etdirən sənədlərdə tarix qoymaq barədə çətinlik çəkib. Biruninin yazdığına görə, Əbu Musə Əl-Əşəri Ömərə yazıb: "Bizə tarixsiz məktublar göndərirsiniz!".

Məhz bundan sonra xəlifə həmin məsələ barədə dövrünün alimləri ilə müşavirə keçirib. Bu şurada həz. Əli, Səd ibin - Əbi Vəqqas, Təlha və başqaları iştirak edib. Səd Peyğəmbər (ə)-nin vəfat gününü təklif edib. Təlha bu təklifə etiraz edərək deyib: "Mən belə kədərli günün İslam tarixində başlanğıc olmasını məsləhət görmürəm". O, xristian (miladi) təqviminin İsa (ə)-nin anadan olması günündən götürülməsini arqument gətirərək, İslam tarixinin həz. Peyğəmbərin doğum gü-nündən hesablanmasını təklif etdi. Lakin Peyğəmbər (ə)-nin anadan olma gününün dəqiq vaxtı qeyri-müəyyən olduğundan (bəzi mənbələr həz. Peyğəmbərin 569, digərləri 571, əksəriyyət isə 570-ci ildə anadan olduğunu iddia edirlər) bu təklif də qəbul olunmayıb. Xəlifə Ömərin həz. Əliyə xitabən: "Ya Əli, sənin fikrin nədir?" sorğusuna, həz. Əli deyib: "Mən Rəsulullahın Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi ilin hicri təqviminin başlanğıcı kimi qəbul edilməsini təklif edirəm. Çünki bu hadisə elə bir xatirədir ki, dünya durduqca qiymətini itirməyəcək. Qiyamətə qədər yaşayan müsəlmanlar ilk möminlərin imanları uğrunda mallarını, mülklərini, qohum-əqrabalarını tərk edib, bir ovuc xurma ilə yola çıxmalarının hikməti üzərində ibrətlə düşünəcəklər..."

Bu təklif yekdilliklə qəbul olundu. Həmin hadisə hicrətdən 17 il sonra, miladi 639-cü ildə baş verib. Şuradan sonra xəlifə Ömər belə fərman imzaladı: "Ey müsəlmanlar! Bundan sonra heç kəç rast gəldiyi hadisəni tarix başlanğıcı kimi qəbul etməsin. Rəsuli Əkrəmin hicrət etdiyi il (miladi 622-ci il -V.C.) İslam təqviminin birinci ili, səhabələrin ilk dəfə hicrət etdiyi Məhərrəm ayı isə ilin birinci ayı qəbul edildi".

Qeyd edək ki, bu tarixin təsdiqindən əvvəl müsəlmanlar öz illərinə İzn ili, Zəlzələ ili, Vida ili, Fil ili və s. adlar veriblər.

Qəməri təqvimi iki növdür. a) Həz. Ömərin şurada təsdiq etdiyi hicri-qəməri təqvimi. Bu təqvimə əsasən, 1 il 354,3 gün təşkil edir ki, o da Ay planetinin Yer ətrafında 12 dəfə dönməsinə - 12 təqvim ayına müvafiqdir.

Hicri-qəməri təqvimində ayların ardıcıllığı və adları belədir: 1) Məhərrəm; 2) Səfər; 3) Rəbiüləvvəl; 4) Rəbiülaxir; 5) Cəmədiyüləvvəl; 6) Cəmədiyülaxir; 7) Rəcəb; 8) Şəban; 9) Ramazan; 10) Şəvval; 11) Zilqədə;  12) Zilhiccə. 

Hicri-qəməri təqvimindən miladi təqviminə keçmək üçün: 1) Hər hansı müsəlman ili 33-ə bölünür; 2)Həmin müsəlman ilindən alınan qismət çıxılır; 3) Alınan qalığın üstünə 622 cəm olunur.

Miladi=(hicri-hicri:33)+622

Miladi təqvimindən hicri-qəməri təqviminə keçmək üçün isə: 1) Miladi təqviminin hər hansı ilindən 622 çıxılır; 2) Qalıq 32-yə bölünür; 3)Alınan qismət qalığın üstünə cəmlənir.

Hicri=miladi-622+(miladi-622):32

Hesablamalar zamanı qalan kəsirlər yarıdan azdırsa nəzərə alınmır, yarıdan çoxdursa, ümumi rəqəmin üstünə bir vahid artırılır.

  1. b) Hicri-şəmsi təqvimi. İranda qəbul edilən bu təqvim, miladi erasında olduğu kimi Günəş sistemi təqviminə əsaslanır və 1 il 365 gündən ibarətdir. Bu müddət isə Yerin Günəş ətrafında bir dəfə tam dönməsinə uyğundur. Həmin təqvim 1925-ci il martın 21-dən, yəni Novruz bayramı günündən başlanır. Dini era kimi hicri-şəmsi təqvimində başlanğıc il miladi 622-ci ilə - həz. Peyğəmbərin hicrət etdiyi ilə müvafiqdir. Hazırda Miladi 2019-cu il hicri-şəmsi təqviminə görə (2019-622) 1397-cı ildir.

Məlumdur ki, Azərbaycan da dünyəvi dövlət kimi eranın Miladi təqvimindən istifadə edir. Lakin biz bir müsəlman olaraq dövlətin inanc azadlığına və əlamətdar dini bayramlara verdiyi önəmin şahidiyik. Bəzi dini günlərin ölkəmizdə qeyri-iş günü olması da bunu sübut edir.

Əslində iman, elm, iradə vəhdətində olan vətəndaşın təqvimin hər bir gününü dəyərli etməsi, ona Allah rizasını qazanmaq üçün verilən bir şansdır. İnşəəlləh, bu şanslardan bəhrələnərək Azərbaycan bayrağının Şuşada dalğalanacağı gün deyəcəyik: Azərbaycan öz tarixində yeni eraya qədəm qoydu.

Vaqif Cəliloğlu
Tex. elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru

Xəbər Lenti

Bakıda Milli Gimnastika Arenasının zalı rahatdır - ABŞ komandasının məşqçisi

Bakıda birmərtəbəli ev yanıb

Məşhur futbolçu dostlarına hər ay 11 min avro MAAŞ VERİR

Yeddinci sinif şagirdinin aksiyada emosional çıxışı...

Deputatın başını kərpiclə yardılar

Bill de Blazio 2020-ci il prezident seçkilərində mübarizəni dayandırdığını bildirib

Bakıdakı gimnastika arenası heyrətləndirici təəssürat yaradıb - estoniyalı tamaşaçı

AXCP üzvlərindən Əli Kərimliyə rədd cavabı - troll şəbəkəsi Fuadın müdafiəsindən imtina edir - SENSASİON SƏS YAZISI

Günün qoroskopu: Əlavə işlərlə ifrat dərəcədə məşğul olmayın

Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə dünya çempionatından ən maraqlı anlar - FOTO

“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 88-ci kitabı çapdan çıxıb

İran, Çin və Rusiya birgə hərbi təlimlər keçirəcək

Bütün il nə üçün çalışdığımızı bilirdik- qrup hərəkətlərində Azərbaycan komandası

Antalyada rusiyalı turistləri daşıyan avtobus aşıb

"Keşlə" karyerası məni geri saldı" - Amil Yunanov

"Qəbələ" Bayılda xal qazandı, "Sabah" yenə uduzdu - YENİLƏNİB

Ölkə əzazisində faktiki hava açıqlanıb

Dənizdə dalğanın hündürlüyü 6,3 metrə çatıb

“Yuventus” 621 milyon avro qazandı

Gülgünü vurub öldürən şəxslə bağlı ilginc faktlar - FOTO

"Hiss edirdim ki, alınacaq" - Sertan Taşqın

Ayxan Abbasov qələbəni şərh etdi

"Mançester Siti"dən qol şousu

"Qəbələ" qalib gəlir, "Sabah" "Sumqayıt"a uduzdu - YENİLƏNİR

Türkiyə universitetlərindən məzun olmuş azərbaycanlı alimlərin Bakı Forumu keçiriləcək

ABŞ-da gecə klubunda açılan atəş nəticəsində iki nəfər ölüb

Rusiya Dövlət Akademik Orkestrinin baş dirijoru Dmitri Xoxlov Bakıda çıxış edib - FOTO

Bakıda dünya çempionatının qalibləri mükafatlandırılıb - FOTO

Məşhur aktyor aparacılığa başlayır

Erməni nazir Türkiyə ilə bu məsələdə razılığa gəldi

ABŞ-a demişik ki, şərtlər yerinə yetirilsə... - Ərdoğan

İranda sərnişin təyyarəsi təcili eniş edib

Abşeronda qəzaya düşən avtomobil yanıb - FOTO

Güclü külək toz dumanı yaratdı

“Azərişıq” gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi

Bakıda "KamAz" 54 yaşlı piyadanı vurub öldürdü

Bakıda 5 top ilə qrup hərəkətlərində dünya çempionatının finalçıları müəyyənləşib

"Hücumçularımızın heç biri yüksək səviyyədə deyil" - "Sabah"ın məşqçisi

"Səbail" "Qəbələ"yə qarşı, "Sabah" "Sumqayıt"a uduzdu - YENİLƏNİR

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Rast dünyası”adlı konsert təqdim olundu - FOTO

Azərbaycanın qrup komandası dünya kubokunun finalına çıxıb

Rusiyanın qrup komandası Bakıda dünya çempionatının qızıl medalını qazanıb

Azərbaycan nümayəndəsi ATƏT-ə cağırış edib - VİDEO

Millimiz yenə uduzdu

“Taktiki işləri həyata keçirə bilmədik” - millimizin baş məşqçisi

Millimizin üzvü növbəti oyuna çıxdı

"Sumqayıt" qalib gəlir - YENİLƏNİR

Azərbaycanın qrup komandası Olimpiya Oyunları-2020 üçün lisenziya qazanıb - FOTO

“Peres Ronaldonu komandada istəmirdi” - “Real”ın sabiq prezidenti

ABŞ qida və dərman almağımıza da əngəl olur - Zərif

Ukrayna AŞPA-nın sessiyasında iştirakdən imtina etdi

Milli Gimnastika Arenasında dünya çempionatı çərçivəsində qrup hərəkətlərdə komanda yarışları davam edir - FOTO

Aygün Bəylər uzun fasilədən sonra efirdə - FOTO

Üzeyir Hacıbəylinin həyatı haqqında ingilis dilində VİDEOçarx hazırlanıb

Ağdaş sakini heroinlə "ilişdi" - FOTO

Zaqatalada fındıq oğruları ələ keçdi

Müdafiə naziri cəbhəboyu zonada tikintisi davam edən hərbi hissələrdə olub - FOTO

Qazaxıstanlı gimnastlar: "Bakıya döyüşə hazır vəziyyətdə gəlmişik"

Bir zamanlar Rövşən Lənkəranskinin nəzarət etdiyi bazar sökülür

Paşinyan istədiyi adamları vəzifəyə təyin edə bilmir - Erməni KİV

Azərbaycanlı aktrisadan cazibədar FOTOSESSİYA

İranda sərnişin təyyarəsi təcili eniş etdi

"Liverpul"un zədəlisi qayıtdı

Alman gimnast: "Milli Gimnastika Arenası xoş təsir bağışlayır"

"Bunları ki, ərəblər etmir" - Rövşanə çimərlikləri tənqid etdi

Rövnəq Abdullayev: "Əsrin müqaviləsi" həm neft, həm də qeyri-neft sektorunun canlanmasına güclü təkan verib"

Futbolçuya xəyanət edən arvadı ilə bağlı yeni iddia - FOTO

Azərbaycanlı müğənni ata oldu

Şəbnəm onu öpmək istəyən Zauru pərt etdi - "Məni öldürtdürmə"

"Qarabağ"ın qapıçısının əlcəyi hərraca çıxarıldı

Alma bağlarının hər hektarına görə fermerlərə 800 manat subsidiya veriləcək

Cenevrədə BAMF-ın qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarına dair bəyanatı yayılıb

“Barselona”nın yeni forması belə olacaq

Bakıda köməksiz vəziyyətdə qalan azyaşlıya görə cinayət işi açılıb

Gizli proses: Netanyahu siyasətdən gedir - Sensasion səbəblər

"Tualet kağızı da məşhurdur" - Faiq Ağayevdən qəribə müqayisə

Tramp ABŞ-ı Kiyevdən uzaqlaşdırır - KİV

Hər zaman qapalı geyimlərdə görməyə öyrəşdiyimiz Türkan bu dəfə açıq paltarda - FOTO

Azərbaycan gimnastlarına azarkeşlik edirəm - Tamaşaçı

Rusiyada azərbaycanlılarla ermənilər arasında kütləvi dava - VİDEO

Rusiyadan öldürücü bəyanat: "S-400"lər "F-35"lərin işini poza bilər

Azarkeş: "Azərbaycanlı gimnast Zöhrə Ağamirova gənc idmançılar üçün örnəkdir"

Bu ölkədə toylar nəzarətə götürülür - Şok qadağalar

Güləşçilərimiz dünya çempionatının FİNALINDA

Nə eşq olaydı, nə aşiq... - Azərbaycanın səhnədə can verməyi arzulayan “KOR ƏRƏB”i - VİDEO

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Rast dünyası” adlı konsert - FOTO

Giriş qadağandır! - Xaricdə avtomobil sıxlığı ilə necə mübarizə aparılır? - FOTO

Firuzə İbadovanın aktrisa bacısı - Məhbəs həyatı yaşamış Rəhilə İbadova - FOTO

UFO mövcuddur - Amerikalılar “51-ci zona”ya hücuma hazırlaşır

62 ildir insan yaşamayan bu kənd görənləri heyrətə gətirir - FOTO

Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının 6-cı günü start götürüb - FOTO

Zidanın yerinə üç namizəd

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

"İmelda" fırtınasının qurbanlarının sayı artır - 4 ölü

Xələf Xələfov “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilib

Rüşvət alan polis qandallanacağını hiss edib iki həmkarını güllələdi - VİDEO

Oyundan əvvəl atası ölən futbolçu qol vurdu - VİDEO

Dilarənin Maldiv sərgüzəştləri - FOTO

PSJ-də Mbappe sevinci

Fuad getdi, sən də get, Əli Kərimli! - Oktay Hacımusalı

Sorğuda sovrulanlar - Onlara "yox" deyildi

İzzət Bağırov yenidən Kərbəlaya getdi - FOTO

Keçmiş əsgər polisə məxsus PUA-nı vurub çaya saldı - VİDEO - FOTO

13 il əvvəl Moskvada azərbaycanlını öldürmüş gürcü Polşada həbs edildi

Azərbaycan Avrasiya Ölkələri Parlament Sədrlərinin IV konfransında təmsil olunacaq

Kredit borcuna görə bütün ailəsini qətlə yetirdi - VİDEO

Azərbaycan Olimpiya Oyunlarına 5-ci lisenziyanı qazandı

Ötən gün 13 cinayətin üstü “isti izlər”lə açılıb

Əli Əhmədov: "Ölkəmizdə hər bir vətəndaş özünü təhlükəsiz, əmin-amanlıq içərisində hiss edir" - FOTO

Analitik: "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokunda milyardlarla barel neft qalmaqdadır

İranda ağır qəzada ölənlərin sayı artıb: 13 nəfər - YENİLƏNİB - VİDEO

Xatirə İslam verilişə dar geyimdə gəldi - Alt paltarı göründü - FOTO

İranda ağır qəza: 8 ölü, 18 yaralı - VİDEO

Prezident İlham Əliyev Musa Şəkiliyevi təltif etdi

“Atamı şərlədirlər, iki il yarım həbsdə qaldı”

Azərbaycan cüdoçusu Qran-Pridə gümüş medal qazandı

UEFA-dan Rebiçə sərt cəza

Tanınmış aktyor metropolitenin işini tənqid etdi - FOTO

Həkimlər qadının qolundan ona yeni dil tikdilər - FOTO

Zakir Həsənov Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

İtmiş Gültəkinin nağılı: xəyanət, yalan, şər...

Son dörd güləşçimiz mübarizəyə başlayır - Dünya çempionatı

"Mançester Yunayted"də 3 itki

İkinci dəfə ərə gedən Sevinc Dubayda - Bikinidə BELƏ POZ VERDİ - FOTO

Avropa İttifaqı: Plastik torbalar ödənişli olsun

Şadlıq evi cinayət yerinə döndü: Bəyin boğazı kəsilərək öldürüldü, anası bıçaqlandı

Gəncədə ata döyüldü, iki oğlu isə bıçaqlandı

"Arvadla məni baş-başa qoyur, xəbəri olur ki..." - Tacirdən efirdə ŞOK ETİRAF - FOTO

"Barselona"nı şoka salan fakt: yalan ifşa olundu

Gömrükdə böyük əməliyyat: İrandan Azərbaycana heroin keçirənlər saxlanıldı - FOTO

Beyl "Real"ın simvolunu saxlamaqdan imtina etdi - VİDEO

İTV-nin sabiq əməkdaşı faciəvi şəkildə həlak oldu

Türkiyənin energetika naziri: "TANAP və BTC iştirakçı ölkələrin rifahına böyük töhfə verib"

"Çox istəyirəm ki, bəxtim açılsın, amma hacı olmasın"

Azərbaycandan Türkiyə limanları vasitəsilə yük daşımalarının həcmi açıqlanıb

Azərbaycanlı məşhur yeni doğulan körpəsini EFİRƏ GƏTİRDİ - FOTO

Dadaşov oynadı, komandası ilk qələbəsini qazandı

Ekoloji sənədlərin verilməsi prosesi daha da asanlaşdırılacaq

Bu ölkədə də avtobus qəzası: 3 ölü

Turist avtobusunun qəzası nəticəsində 4 nəfər ölüb

Namiq Qaraçuxurlu yarıçılpaq FOTOsundan danışdı: Camaat gözləmirdi...

Azərbaycanlı futbolçu rəmzi komandada yer aldı - FOTO

İraqda avtobus partlayıb, qurbanlar var

Bu gün Azərbaycanın qrup komandası Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya çempionatında mübarizəyə qatılır

"Sabah" "Sumqayıt"a, "Qəbələ" "Səbail"ə qarşı

22 yaşında dördüncü dəfə xərçəng olan bloqer vəfat etdi

Rus gimnastı Dina Averina Azərbaycan tamaşaçılarının dəstəyindən danışdı

Bakıda yarışlar hər zaman ən yüksək səviyyədədir - Asiya Gimnastika İttifaqı Texniki Komitəsinin prezidenti

Bədii Gimnastika üzrə Dünya Çempionatının Bakıda keçirilməsi çox qürurvericidir

“Anglo Asian Mining” Azərbaycanda yeni yataqlarda hasilata başlamağı planlaşdırır