AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Bir nəfəs alıb-vermədə Allaha iki şükür borcluyuq

  29

Kainatın nizamlı yaradılışı, planetlərin proqramlı hərəkətləri, fəsillərin, gecə və gündüzün bir-birini təqib etməsi və iradəmizdən asılı olmayan digər hadisələr ağıl, bəsirət, təfəkkür, təzəkkür (yada salma, xatırlama) və ibrət əhli üçün çox böyük və önəmli nemət, əlamət və dəlillərdir. İnsanın vəzifəsi bu nizam və mizanı dərk edib, onları Yaradanı  tanımaq  və Ona təşəkkür etməkdir. Bu, "hər şey insan, insan da Rahmən üçün yaradılıb" sirrinin açılışıdır.

Təşəkkür və minnətdarlığın ən ali dərəcəsi həmddir: "Həmd Allaha təşəkkürün başıdır" (həz.Məhəmməd). Biz "əlhamdu lilləhi rabbil aləmin" (həmd olsun aləmlərin Rəbbinə) deyərkən, Onun sahib olduğu ehsan və nemətlərin bizə çatıb-çatmaması haqqında yox, o Zatın minnətdarlığa layiq olması barədə düşünməliyik. Həmddə əsas qayə  nemət yox, nemətin Sahibini dərk etməkdir. Deməli, həmd səmimi və saleh bəndənin ixləs (saf ibadət, qulluq) məqamında heç bir əvəz gözləmədən Allaha itaətdir. Ondan başqa yaradan olmadığı üçün, həmd ancaq Allaha məxsusdur və Ondan başqa heç kimə və heç nəyə həmd olunmaz. Həmddən fərqli olaraq, şükür verilən nemətə görə edilən təşəkkür formasıdır və o, həm Allaha, həm də insanlara edilir. Şükürün ziddi nankorluqdur. Həmd və şükürdən sonra təşəkkür və tərifin sonuncu (aşağı) mərtəbəsi mədhdir. O, həm Allaha, həm də canlı və cansız varlıqlara edilir. Məsələn, sevimli Allah; yaxşı insan; yaraşıqlı at, ev və s. Qeyd edək ki, mədhdən yararlanan məddahlar çox olub və təəssüf ki, belələri indi də kifayət qədərdir.

              Şükür

Ərəbcədən ana dilimizə keçən "şükür" termini "təşəkkür" sözü  ilə eyni kökdən əmələ gəlib və hər hansı yaxşılığa görə razılıq bildirmə, minnətdar olmaq anlamını verir. İslamda isə şükür, ümumi mənada insana bəxş edilən duyğu, düşüncə, əza və digər üzvlərlə yaradılış qayəsinə uyğun davranış və yaşam tərzinə deyilir. Qeyd edək ki, "şükür" sözü Allahın isimləşmiş sifətlərindən biri olan "Şəkur"dan təşəkkül tapıb. Şükür bəndənin Allahu-Təaləyə itaət etmək üçün məsul olduğu vəzifələrdən biridirsə, Şəkur isə az itaət, ibadət müqabilində çox böyük dərəcələr verən, dünyadakı yaxşı əmələ görə axirətdə sonsuz nemətlər bəxş edən deməkdir. Belə mükafatın Ondan başqa həqiqi sahibi yoxdur. Bu baxımdan ən qatı ateist belə "təşəkkür" sözünü işlədərkən, özü də bilmədən Allahın Şəkur ismini zikr etmiş olur.

Şükrün icrası və gerçəkləşməsi

Şükür qəlb, dil və bədənin digər üzvlərilə yerinə yetirilir. Dil ilə edilən şükür hər növ nemətin Allahdan gəldiyini iqrar etməkdir. Bütün gözəllik və yaxşılıqların ərsəyə gəlməsi naminə əzəldən əbədə qədər səbəbləri hazırlayan O olduğu kimi, vaxtı gələndə göndərən, qismət  edən də Odur. Nemətləri təqdir və təqsim edən (hissələrə ayıran) və səməvi süfrələr halında qarşımıza sərən O olduğu üçün, minnət və şükran da Onun haqqıdır. Bu süfrənin hazırlanmasını və hazırlayanını nəzərə almayanlar barədə Rəbbimiz buyurub: "İnsanların çoxu dünya həyatının zahirini bilirlər, axirətdən isə xəbərsizdirlər"(Rum 7).

Qəlblə şükür dil və digər üzvlərlə edilən şükrün əsasını təşkil edir. Çünki ərşi-səmaya sığmayan Allahı qəlbində məskən etməyən şəxsin söz və hərəkətləri də səmimi olmaz. Yəni qəlblə şükür, bəndənin zahiri və batini bütün nemətləri və bu nemətlərdən yararlanmağı Allahdan bilib, həyatını bu anlayışla yaşamasıdır. "O, gizli-açıq nemətlərini sözə bol-bol ehsan edib" (Loğman 20) qəlblə edilən şükürün keyfiyyət və kəmiyyət göstəricisini ehtiva edirsə, "Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, saya bilməzsiniz" (İbrahim 34) isə həmin nemətlərin sonsuz olduğuna işarədir.

Bədən əzaları ilə edilən şükür isə həmin üzvlərin yaradılış qayəsinə uyğun istifadəsidir. Bu alətlərin haram işlətmək üçün bir vasitə olacağı təqdirdə (zina, sələm, rüşvət, əyyaşlıq, həsəd və s.), bəndə nankorluq  etmiş olur: "Əgər (Mənə) şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıracağam. Yox, əgər nankorluq etsəniz, (unutmayın ki) Mənim əzabım, həqiqətən, şiddətlidir". Həmin səbəbdən  bəşərin iftixar tablosu, şükür öndəri Məhəmməd (ə) gecə-gündüz Rəbbinə şükürdə bulunub və bunu başqalarına da tövsiyə edib. O: "Allahım! Səni anmaq, Sənə şükür edə bilmək və Sənə ibadətlərin ən gözəli ilə yaxınlaşmaq üçün mənə yardım et" - deyərdi.

Həqiqi şükür nemətin tam bilinməsilə gerçəkləşir. Çünki nemətin qaynağı və onu verənin təqdir edilməsi əsasən nemətin aşkarlanması - üzə çıxması ilə mümkündür. Əslində hər bir insanda nemət və nemətverənə müəyyən bir simpatiya, hətta bəzən pərəstiş hissi də olur. Amma biz bu hissin yaradacağı ana qədər dəryada yaşayan balıqlar kimi sonsuz nemətləri  görmürük, onlara ya "azdır", ya da "belə də olmalıdır" deyib, əhəmiyyət vermirik. Bu məqama diqqət çəkən Məhəmməd (ə) buyurub: "Aza şükür etməyən, çoxa da şükür etməz"; "İnsanlara şükran və minnət hissi daşımayan, Allaha da şükür etməz". "Şükrünü verdiyin az mal, şükrünü verə bilmədiyin çox maldan xeyirlidir". S.Şirazi (v.e.1291) isə deyib: "İnsan bir nəfəs alıb-vermədə Allaha iki şükür borcludur". Göründüyü kimi, şükür çox dəyərli bir mərtəbə və məsul vəzifə olduğu üçün hər kəs onun mahiyyətinə qovuşa bilmir. Həmin səbəbdən Rəbbimiz buyurub: "Bəndələrimdən (nemətlərimə) şükür edən azdır" (Səba 13). Şeytan isə Allaha xitabən deyib: "Sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən" (Əraf 17).

Şükrün mahiyyəti

Məlumdur ki, din yolunda hidayətlərdən (doğru yollardan) olan bəzi dəyərlər əslində məqsəd yox, digər hallara - nəticəyə çatmaq üçün bir vəsilədir. Məsələn, tövbə, səbir, qorxu, zöhd (qadağalardan çəkinmə) və s. kimi. Lakin sevgi, təvhid və şükür kimi elə dəyərlər də var ki, onlar məqsəd  və nəticə olduğu üçün özləri lazımdır. Şükürün mahiyyətində Allahu-Təalənin bütün sifətlərilə icraatını əqlən qəbul etmək, qəlbən məmnun olmaq və dil ilə həmd etmək vardır. Şükrün təməlini izan (itaət, etiraf) və irfan (Allahı dərketmə), şüur və bəsirət təşkil edir. Şükrün təməlində və əvvəlində təzəkkür və təfəkkür vardır. Ancaq bu xüsusiyyətlərə sahib olanlar həqiqi şükür mərtəbəsinə çatır və təşəkkürlərindəki mahiyyəti dərk edirlər.

Ümumiyyətlə, dində bütün mərtəbələr üç növdür: elm (ağıl, bilgi), hal və əməl. Elm, ağıl əsasdır. Çünki hal və əməl hər hansı şey haqqında məlumat-bilgi ilə reallaşır. Yəni elmdən hal, haldan da əməl meydana gəlir. Elmlə olan Şükür bütün nemətlərin Allahdan olduğunu bilməkdir. Bir kimsənin verdiyi hər hansı neməti həmin adamdan gəldiyini bilmək cahillikdir. Nemətin bəndədən gəldiyini bilmək həmin neməti hikmətə çevirər ki, onun da bərəkəti olmaz. Nemətin Allahın o şəxsi vəkil etdiyini və onun əli ilə verdiyini bilmək lazımdır. Başqa sözlə, mükəlləf şəxs kainatda var olan hər şeyin  Ondan gəldiyini və Onun neməti  olduğunu bilməlidir. Elə "əlhamdulilləh" kəlməsi  (təhmid) də bunu ifadə edir. Yeri gəlmişkən, əksər üləma hesab edib ki, bu kəlam həm "Sübhanəlləh" (Allahı ağıl və xəyalə gələcək hər şeydən -münəzzəh tutmaq və buna inanmaq) təqdisi, həm də "ləə iləhə illəlləh" təhlil kəlməsindən (mərifət mərtəbəsindən) üstündür. Zira Peyğəmbər (ə) buyurub: "Sübhanəlləh" deyən on, "ləə iləəhə illəlləh" deyən iyirmi, "əlhəmdulilləh" deyən isə otuz savab qazanır".

Ümumi anlamda hal qəlbin riqqətə gəlməsi, oyanışı ilə sevinməsidir. Şükrün halına gəlincə isə o, mərifətdən (elmin bir hissəsindən) qəlbə doğan bir rahatlıq və fərəhdir. Çünki bir kimsə digərindən yardım, yaxşılıq görsə ona sevinər. Lakin təkrar da olsa deməliyik ki, Allahın nemət verdiyi kimsənin nemətverənə deyil, nemətə sevinməsi şükür deyil.

Məlumdur ki, saleh əməl verilən neməti Onun rizasına uyğun şəkildə istifadə etməkdir. Şükrün əməli isə, qeyd edildiyi kimi qəlb, dil və digər üzvlərlə icra edilir. Qəlb ilə edilən şükür hər kəs üçün yaxşılıq istəmək, heç kimə həsəd aparmamaqdır. Dil ilə şükür etmək "əlhəmdulillah" deyib, nemətin sahibinə minnətdar olmaqdır. Digər üzvlərlə edilən şükür isə, həmin əzaların (əl, ayaq və s.) Allah tərəfindən verilən bir nemət olduğunu bilib və  onları fitratdan təyin edilən istiqamətdə işlətməkdir. Bəndənin dünyada yaşamasını təmin edən bu əzalar nəticə etibarilə axirətdəki məqamı qazanmaq üçün verilib. Yəni, Allahın yeganə istəyi bəndəsinin həmin cövhərləri dünyada ikən axirət üçün istifadəsindən ibarətdir və bəndə də Rəbbin verdiyi neməti Onun sevdiyi, təqdir etdiyi işə sərf etdiyi zaman şükrünü izhar etmiş olur. Başqa sözlə, Onun nemətinə şükür etmək, həmin neməti ancaq Onun arzusuna uyğun tərzdə istifadə etməklə mümkündür. İslamda buna tovfiq - Allahın qəzası ilə bəndənin iradəsi arasında uyğunluq - deyilir. Bunlar şükrün incəlikləridir. 

Verilən nemətləri Onun razı olmadığı işlərdə istifadə etmək nankorluq olduğu üçün, həmin çövhərlər küfrani nemət sayılır. Məsələn, göz bir nemət kimi həm bəndənin bu dünyada normal yaşamasını, həm də Rəbbin yaratdıqlarındakı heyrətamiz hallara baxıb, Onun əzəmət və böyüklüyünü anlamaq üçündür. Əgər bu nemət sosial statusu aşağı olan qadına baxıb sahibini zinaya sövq edərsə, bəndə küfr - nankorluq etmiş olur. Və ya əl halal zəhmətə yox, rüşvət almağa öyrənibsə, o, bəndə üçün küfrani nemət olar. Belə mühakimə digər üzvlərə də şamil edilir. Başqa bir misal. Müasir texnologiyaların tətbiqi bir nemətdir. Bu nemət vasitəsilə TV-lər haram, milli dəyərlərimizə əks olan verilişlər təqdim edərsə, o zaman nemət küfrani olub əzab və utanc gətirən alətə çevrilər.

Şükrün əlaməti qənaət və iqtisadi tənzimdir, neməti Allahın sevdiyi yerə yetərli və ehtiyacı ödədiyi qədər xərcləməkdir. Şükürsüzlüyün əlaməti  isə acgözlük və israfdır, halal-haram bilmədən rastına düşəni qamarlamaq və mənimsəməkdir. Bu isə həmin neməti Göndərənə hörmətsizlik və asilikdir.

İnsanların şükürdə qüsurlu olmasının səbəbi

Şükürdə qüsurlu olmanın əsasən iki səbəbi var. Birincisi, nemətlərin çox olmasına biganəlikdir. Zira Allahın nemətlərinin hamısını saymaq qeyri-mümkündür: "Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz" (Nəhl 18). İkincisi, insan iradəsi xaricindəki ümumi-qlobal nemətləri nemət saymadığı üçün onlara "belə də olmalıdır" - deyib, şükür etmir. Halbuki, ümumi sayılan nemətlər olmasa, insan yaşaya bilməz, həyat olmaz. Məsələn, təkcə 1-2 dəqiqə hava olmazsa, nə baş verəcəyinə heç macal tapmarıq. Saysız-hesabsız nemətlərin şükrünün qiymətini kamil insanlar bilirlər. Şükürdə xəta etməməyin çarələrindən biri də xəstəxanalara, həbsxanalara, qəbiristanlığa, qocalar və atılmış körpələr evinə gedib onlardan ibrət alaraq rahatlığımıza şükür etməliyik.

Şükrün-nemət münasibətlərində bir məqamı da vurğulamaq yerinə düşərdi. Əgər insanın nail olduğu nemət qabaqcadan onun barəsində xeyirli bilinibsə, bu, ilahi bir ikramdır (hədiyyə, lütfdür). Əksinə, əgər nemət həmin şəxsin təkəbbür və asiliyini artırırsa, bu, ikram yox, istidracdır. İstidrac isə, bir şəxsi arzusuna görə müəyyən səviyyəyə qaldırıb, sonra oradan fəlakət çuxuruna atmaqdır. Allah bəzi lovğa və üsyankar insanlara etdikləri pisliklərə rəğmən bolluca var-dövlət, oğul-qız və vəzifə verir. İlk baxışda bu hədiyyələrin onlar üçün bir nemət olduğu da zənn edilir. Halbuki bu hal onlar üçün ikram yox, istidracdır, bir məkri- ilahidir (İlahi tələsidir). Çünki  onlar bir sınaq üçün verilən nemətlər maqabilində Allaha itaət və şükranlıq əvəzinə, həmin nemətlərə nankorluq edənlərdir.

Verdiyi sonsuz sayda nemətlərə görə, Rəbbin bəşərdən şükür istəməsi haşə, buna ehtiyacı olduğu üçün deyil. Onun heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Şükrə möhtac bəndədir və xüsusən, azərbaycanlı olaraq biz. Çünki, verilən nemətlərin - torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal altında olması, həm də o nemətlərin şükrünü yetərincə verə bilmədiyimiz səbəbindən doğub. Unutmayaq ki, "Vətən imandandır" (həz.Məhəmməd). İmanın yarısı da şükürdür. Elə isə nemət Sahibini izzətləndirməklə neməti qəlb, dil və əməllə qoruyub, Ona şükür edək. Bu növ şükür, həm də tarixi yaddaşsızlığın dərmanıdır.

Vaqif Cəliloğlu
Tex. elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru

Xəbər Lenti

Günün qoroskopu: Yaxın ətrafınızdakı insanlara təzyiq göstərməyin

Sərdar gərək çirkli əlini ora sürtməsin...

"Böyük gecə idi" - Asmir Beqoviç

"Onun xarakterində zəiflik var" - Qurban Qurbanov

Tünisdə prezident seçkilərində səsvermə başa çatıb

Fuat Oktay: “Bir millət, iki dövlət” kəlamı hər sahədə əməkdaşlığımızda özünü göstərir"

"Yenə çempionluğa oynayırıq" - Roberto Bordin

Qobustanda yol qəzası - 1 ölü, 1 yaralı - FOTO

Ağcabədidə yol qəzası, sürücü öldü

Nuru paşa - Azərbaycan xalqının qəlbini fəth edən müzəffər komandan

"Neftçi" fanatlarından növbəti istefa tələbi - bu dəfə "Tofiq Bəhramov"da

"Ədilxan Essyendən nümunə götürür" - Aftandil Hacıyev "Ədilxan Essyendən nümunə götürür" - Aftandil Hacıyev

"İlk dəqiqələrdən komanda “yatmışdı” - Tərlan Əhmədov

"Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəldi - aralarında xal fərqi 8 oldu - YENİLƏNİB

Suriya-Türkiyə sərhədində terror aktı, çox sayda ölən var

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Bakıda 7-ci arena polo üzrə dünya kubokunun final görüşünə baxıb - FOTO

“Paşinyanın bu bəyanatı bütün danışıqlar prosesini dayandırır...”

Kreml Səudiyyə Ərəbistanına hücum haqda

Peskov: "Saudi Aramco"dakı hadisə enerji bazarlarının sabitliyinə mənfi təsir göstərə bilər

Qazaxıstanda avtobusla qatar toqquşub, ölən və yaralananlar var

Yunan-Roma güləşçilərimiz dünya çempionatında iki medal qazanıblar - FOTO

Gənc qılıncoynadanlar arasında Bakı birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

İğdırda izdihamlı Azərbaycan-Türkiyə həmrəylik yürüşü keçiriləcək

Qusarda itkin düşən ana və azyaşlı qızı tapılıb

Daha iki şahmatçımız dünya kubokunun onaltıdabir mərhələsinə vəsiqə qazanıb

“Sevilya” Bakıya qələbə ilə gəlir - FOTO

Brüsseldə İsfar Sarabski və Rain Sultanovun konserti olub - FOTO

Taekvondoçumuz Yaponiyada qızıl medal qazandı - FOTO

Taekvondoçumuz Yaponiyada qızıl medal qazandı

Tərtərin cəbhə kəndində üçəm oğlan uşaqları doğuldu

Kliçkonun vəzifəsi ləğv oluna bilər

Nazarov 66 dəqiqə oynadı

Hindistanda qayıq aşdı: 12 turist batdı

Güləşçimiz finalda uduzdu - Dünya çempionatı

"Qarabağ" "Neftçi"yə qarşı, "Səbail"dən qələbə - YENİLƏNİR

Keniyalı atlet yarım marafonda dünya rekordu vurub

İspaniya dünya çempionu oldu

Yaponiyadan İrana yardım təklifi

Üzbəüz döyüşü uduzsalar 140 nüvə bombası atılacaq - Baş nazir BƏYAN ETDİ

Hacı Nuran yeni mövsümdən etibarən bu telekanalda işləyəcək

"Keşlə" fərqi azaltdı - YENİLƏNİR

Pakistan Əfqanıstan və Hindistandakı diplomatlarını geri çağırıb

Honq Konqda etirazlar 3 aydır ara vermir

Edvard Snouden ümid edir ki, Fransaya gedişinə icazə veriləcək

Çavuşoğlu: "İlhaq planı İsrailin irqçi, aparteid rejiminə çevrildiyini göstərir"

S-400 raketdən müdafiə sisteminin sonuncu partiyası Türkiyəyə çatıb

"Səbail" "Keşlə"ni udur - YENİLƏNİR

PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Video layihə - 15.09.2019 tarixli bölüm

“Qalatasaray”da ciddi itki - Çənəsi qırılıb

Səyahət gəmisi batdı: 11 ölü

Conson Breksiti yalnız buna görə istəyir - Kemeron

Simeone oğlunu "Atletiko"ya gətirdi

Eldəniz Əzizli Azərbaycana dünya çempionatında ilk medalı qazandırdı

Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Talibanın “qubernator"ları məhv edildi

Taylandda sel 32 can aldı

"Şəbnəmə nə olub ki? Muğam da oxuyuram, estrada da" - Şəbnəm Tovuzlu

Milyarder oğlunun aktrisa ilə qeyri-adi toyu - Səhranin ortasinda, gəlin demək olar çilpaq... - FOTO

“Klublarımızda mahnılarımıza “səviyyəsizdir” deyib, səsləndirmirlər”

“Camaat da elə düşünür ki, bunlar ancaq pula görə oynayır” - Cavid Hüseynov

Elmar Məmmədyarov Avropaya rəsmi səfərə gedib

Bolton buna görə vəzifədən qovulub - Bruter

İranda qadınların stadionda futbol izləmələrinə icazə verildi - RƏSMİ

İraq inkar etdi: hücumlar üçün başlama nöqtəsi olaraq...

Zaurun hamilə sevgilisi ilə toyudur?

Üç güləşçimiz medalsız qaldı - Dünya çempionatı

Altmış ilin Brilliantı - Bu gün sənətçinin ad günüdür

Korbin ABŞ-ın sirlərini Rusiyaya ötürəcək - Şok iddia

Hicab geyinən Xatirə tənqidə tuş gəldi

Netanyahu yenidən baş nazir seçilsə... - Ehud Barak xəbərdarliq etdi

Tramp şəkillərdə niyə narıncı düşür? - Açıqlama

PKK uşaqların orqanlarını satır - Dəhşətli faktlar

SON DƏQİQƏ! - İstanbulda atışma - Yaralılar var - VİDEO

Fanatlar Neymarı ağır sözlərlə təhqir etdilər - Cavabı qələbə qolu oldu

Nazilə əri ilə FOTOsunu paylaşdı: "Aygün Kazımovanın fanatıdır”

Şövkət Ələkbərova heç kimin onu elə görməsini İSTƏMƏDİ - Məşhurların son günü...

Anasıyla mübahisə edən atasını bıçaqlayıb öldürdü: "Anama qışqırma!"

Bu ölkənin sabiq prezidentinin xanımı öldü

Prosineçkidən “Qarabağ”ın oyunçusu ilə bağlı - Yeni açıqlama

Üç qadının sevdiyi rejissor...

Türkiyədə qaçaqmalçılığa qarşı əməliyyat: 800 yaşı olan kitab aşkarlandı

Türkiyə Su-35-lər alır? - Nazir açıqladı

Prezident İlham Əliyev: "Təhsil Azərbaycanın dövlət siyasətinin və milli inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindəndir"

AKP-dən daha 2 istefa - Biri deputat, digəri eks-deputatdır

Rusiyanın Uzaq Şərqi su altında qalır

Tunisdə erkən prezident seçkilərində səsvermə başlayıb

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva şagird və tələbələri Bilik Günü münasibətilə təbrik edib

16 yaşında La Liqanın tarixinə düşdü

Yenə terror: 8 məmur öldürüldü

ABŞ-dan şok: Səudiyyə zavodlarını bu ölkə vurub

Türkiyədə sərnişin avtobusu aşdı: 1 ölü, 40 yaralı

Məşhur amerikalı aktrisa rüşvətə görə həbs olundu

Rusiyada vertolyot itdi

Xalq öz yolunda, siyasi oyuncaq öz cığırında

Afətə min şükür - Koreyalı qız Röyanın mahnısını it gününə qoydu - VİDEO

"Qarabağ" "Neftçi"yə, "Keşlə" "Səbail"ə qarşı

Bölgədəki hərbi baza və gəmilərini vuracaqdıq... - İran komandanından şok

Yaponiya ABŞ-dan gətirilən şərab və mal əti qiymətlərini nəzərdən keçirəcək

Məmmədyarov tur adladı

Siz hələ belə dəqiq qadın sürücüyə rast gəlməmisiniz - VİDEO

ABŞ-da da atışma olub: 1 ölü

Bayram Nurlu gecə klubunda xanımla dodaq-dodağa - FOTO

"Beşiktaş" həvəskarları, yaxın oturun - 5 qol, 3 qırmızı vərəqə - VİDEO - FOTO

“Barselona”-“Valensiya” oyununda 7 qol - VİDEO - FOTO

Bu ölkədə silahlı qarşıdurma: 23 hərbçi öldü

Türkiyədə gün ərzində altı zəlzələ olub

Yaponiyada taksi sürücüsü maşını piyadaların üstünə sürdü: ən azı 7 nəfər...

Kanadada atışma: 1 ölü, 4 yaralı

Dronların hücumları Səudiyyə Ərəbistanın neft sənayesinə ciddi ziyan vurub

Türkiyədə yol qəzası: 1 ölü

Ələt azad iqtisadi zonası Polşa-Azərbaycan ticarət əlaqələrinin inkişafına xidmət edəcək - Nazir müavini

“28 sentyabr” oyunu və iqnor olunan çağırış