AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Ədalət vicdanın şəhadətidir

  61

Məqalə ədalətli qələmlərilə ədaləti

təbliğ edən “Ədalət”çilərə ithaf edilir...

 

Ədalət haqlıya haqqını vermə, hər bir işdə haqqı müdafiə etmə, ifrat və təfritə varmadan orta yol tutmaq deməkdir. Zülmün ziddi olan ədalət, öz mülkində azad və sərbəst, qanun qarşısında məsuliyyət və bərabərlikdir. Bu dəyər həm də saleh insanların elm və əməllərində etbarlılıq və rahatlıq mərtəbəsidir. «Allah qarşısında sabitqədəm və ədalətli olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah etditklərinizdən xəbərdardır» (Məidə, 8)

Bu dəyər Allahın Əl-Ədl sifətinin təcəllisi olub, Onun mütləq və şəriksiz ədalətinin simvoludur. Həmin sifətdən bəhrələnən bəndə ədaləti isə, hər kəsin haqqını vermə, hər şeyi ağıl və məntiqlə, hikmət və məsləhətlə görmək deməkdir. Allah adildir. O, zülmü və zalımları sevmədiyi üçün pis işləri hökm etməz. O, mütləq ədalətli hakimdir. Və günahkara işlədiyi suça görə cəzasını, günahsıza da öz haqqını vaxtında verir. Elə bu baxımdan dünyəvi, hüquqi, demokratik dövlətin ədalət məhkəməsinin simvolu gözləri bağlı, bir əlində gücün rəmzi kimi xəncəri, digər əlində isə ədalətin (haqqın) rəmzi kimi tərəzini tutan Femida – ədalət ilahəsidir. Ədalət imandandır prinsipinə xüsusi əhəmiyyət verən Məhəmməd (ə) buyurub: "Bir gün ədalətlə iş görmək (idarə etmək), 60 ilin ibadətindən üstündür".

Həz. Əli buyurub: «İman dörd dirək üstündə dayanır: səbir, yəqin, cihad və ədalət». Həz. Ömər isə ədaləti mülkün təməli hesab edib.

Ədalət üç növdür: a) Allaha qulluq etmək, yəni hər insanın Yaradanına olan borcu. Belə ki, yaxşı işlər görüb, pis işlərdən əl çəkmək bu borclardan biridir; b) dünyasını dəyişən insanların haqqını vermək, yəni onların maddi və mənəvi borclarını qaytarmaq, vəsiyyətlərini yerinə yetirmək, qoyub getdikləri yetimlərin mallarına xəyanət etməmək və s. Sonuncu tələb barədə Rəbbimiz buyurub: “Özlərindən sonra (aciz və) zəif övladlar qoyub gedəsi olan şəxslər, onlardan ötəri necə qorxurlarsa, (yetimlərdən ötrü də) o cür qorxsunlar! Və buna görə də onlar Allahın qəzəbindən çəkinərək sözün doğrusunu danışsınlar. Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək...” (Nisə 9,10) v) diri insanların haqlarını ödəmək. Yeri gəlmişkən, bəndənin Allah haqlarına qarşı etinasızlığını Rəbbin bağışlaması istisna edilmir. Çünki burada haşə, tapdalanan haqq Allaha aid olduğu üçün, bu haqqı Allah bağışlaya bilər. Fəqət bir bəndənin digərinə və xüsusən müəyyən cəmiyyət və xalqa zülm və ədalətsizliyini Allah heç vaxt bağışlamır. Bağışlama, əfv o vaxt mümkündür ki, ədalətsizliyə məruz qalanlar tapdalanan haqlarını zalıma bağışlasınlar. Fəqət bu postulat özü mütləq ədalət prinsipinə zidd olduğu üçün, ədalətsizliyi özünə adət edən zalımları Rəbbin bağışlama ehtimalı da dəvənin iynə deşiyindən keçməsi kimidir.

Peyğəmbərimiz (ə) buyurub: «Ədalət naminə alçalmaq, günah işlər görüb ucalmaqdan yaxşıdır. Belə alçalmaq həqiqi ucalığa daha yaxındır» Təsadüfi deyil ki, 1789-cu il Böyük Fransa İnqilabının ideoloji rəhbərlərindən biri olan Lafeyt məşhur «İnsan Haqları Bəyannaməsin»ni hazırlayarkən bütün hüquq sistemlərini tədqiq etdikdən sonra, İslam hüququndakı ədalətin üstünlyünü görüb belə dedi: «Ey Məhəmməd, ədaləti həyata keçirmək sayəsində sənin çatdığın zirvə nə qədər bənzərsiz və möhtəşəmdir!».

Həz. Əli isə: «Ədalət insafdandır; ədalət azadlıq və asudəlikdir; günaha bataraq üstünlük qazanan, üstünlük əldə etmir. O, şərlə ucalan zəlalətə düşür; insanlarla elə rəftar edin ki, öləndə sizə ağlayan, sağlığınızda isə sizi sevən olsun» deyib.

Həz. Əliyə görə, «ədalət anlayış və bilikdə dərin olmaq, aydın hökmlə qərar vermək və elmə söykənməkdən ibarətdir». Lakin həm Peyğəmbər (ə), həm də həz. Əli, haqq və ədalətin bərqərarı üçün zəhmət və mərhumiyyətlərə qatlaşan fədakarlığı da xüsusilə qeyd ediblər. Belə ki, Peyğəmbər (ə) buyurub: «Sizdən əvvəlkilər ona görə məhv oldular ki, özlərindən böyüklər oğurluq və zülm edəndə, onları cəzasız buraxdılar, özlərindən zəiflər oğurluq edəndə isə cəza verdilər». Həz. Əli isə deyib: «Bir yerdə ki, zəif qorxub çəkilərək dili dolaşa-dolaşa bir söz söyləməyə çalışa, amma qüvvətlidən öz haqqını ala bilməyə, o zümrə nə təmizə çatar, nə də xoşbəxtliyə qovuşar».

Ədalət anlayışı güc aparatı olan dövlət haqqında təsəvvürlə daha sıx əlaqəlidir. Həmin səbəbdən ədalətin meyarı olan hüquq, ictimai-siyasi həyatın nizamlayıcı normasıdır. Lakin qanunlar Allah əmrlərinə, Peybəmbər (ə) kəlamlarına söykəndiyi vaxt ədalətli olur. Herakl tələb edirdi ki, «Xalq öz doğma divarları uğrunda döyüşdüyü kimi, ədalətli qanunlar uğrunda da döyüşməlidir». Platon israr edirdi ki, «dövlət ədalətli qanunlar olan yerdə mövcud ola bilər. Ədalətli qanunlar isə dövlət və xalqın marağına uyğun qanunlardır». C.Lokk isə «qanun olmayan yerdə azadlıq ola bilməz» deyirdi. Fəqət ədaləti bərqərar etməyə qüvvə lazımdır. O da «qanun şahdır» prinsipilə işləyən ədalətli dövlət və onu idarə edənlərdir. Platon demişkən: «Qüvvətsiz ədalət aciz, ədalətsiz qüvvə isə zalım olur».

Məmurlarla xalq arasındakı bu münasibəti ümumiləşdirən həz. Əli yazıb: «Xalq buyruq sahiblərinin düzgün olmaları ilə intizama gələr. Buyruq sahibi də ancaq buyruğa əməl edənlərin doğruluğu ilə ucalar, qurtuluşa çatar. Xalq ona əmr edəndən haqqını tələb edərsə, əmr edən də tabeliyindəkilərə haqlarını verərsə, onların arasında həqiqət üstün olar. Onda din yolları düzələr, ədalət öz yerini tapar, dövlət qüvvətlənər, düşmənlərin ümidləri puça çıxar». Əks təqdirdə isə, yəni «məhkəmənin köməyinə müraciət mümkün olmayan yerdə müharibə başlayar» (H.Qrotski).

Həz. Əli təsnifatına görə, ədalətin növlərindən biri də sosial ədalətdir. Yəni hər kəsin çalışıb, bilik və qabiliyyəti, gördüyü iş müqabilində haqqını alması, heç kimin istismar edilməməsidir. Sosial ədalət sosial bərabərlik deyil. Bir sinifdə oxuyan şagirdlərin bilik səviyyələri müxtəlif olduğu kimi, hər kəsin eyni gəlirə sahib olması da ədalət yox, ədalətsizlikdir. Mütləq bərabərlik nə təbiətdə, nə də cəmiyyətdə var. Bununla yanaşı, İslam cəmiyyətin əksər hissəsini bərabərsizliyə, yoxsulluğa və səfalətə məruz qoyan «sən qazan mən yeyim» prinsipini haram hesab edir; dövlət məmurlarının tabeliyində olanlarla alış-verişini xəyanət adlandırır. İslam xalqın müəyyən təbəqəsinin məmurlara yaltaqlıq və məddahlığını da qəbul etmir. Haqq tərəzisinin ədalət tərəfini yüngülləşdirənlər üçün ümumiləşmə aparan Peyğəmbər (ə) buyurub: «Xalqa başçılıq edənlərin itaətində olanlarla alış-verişə girişməsi öz işinə xəyanət deməkdir»; «Təəssüflər olsun o icmaya ki, başçıları səhv bir şey deyəndə belə, «İlahi nə düzgün buyurur!» deyə, onun sözlərinə haqq qazandırır»; «Bir əmirin hədiyyə alması haram, hakimin rüşvət alması isə kafirlikdir». Göründüyü kimi, əqidə və əməli pozğun, həqiqətdən məhrum, Allah və Qanuna hörmətin qazanc mənbəyi olduğunu iş prinsipinə çevirən başabəla məmurlar heç vaxt ədalətli ola bilməzlər. Dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini baltalayan münkir məmurlar Allahı qafil sayaraq cəzasız qalacaqlarını düşünsələr belə, fəqət Rəbbimiz nazil etdiyi kitablarında bunun tam əksini buyurur: “Allahı zalımların etdikləri əməllərdən əsla qafil sayma! (Allah) onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayar ki, həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar” (İbrahim 42); «Fəqət onlar Allahın qəzəb və hökmünün izharı günündə sərtlik və tövbəetməz ürəklərinə görə özləri üçün qəzəb toplayanlardır» (İncil).

Əksinə, idarəçilikdə məsul olan başçı və məmurlar üçün ədalətli qərarlar vermək və halal yaşamaq onları daimi yaşadan dəyərlərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, hələ XIII əsrdə Azərbaycan filosofu Siracəddin Urməvi deyirdi: «Ədalət ictimai mahiyyət daşıyır. Elə ona görə də, başçının ömrü onun ədaləti ilə ölçülür».

1453-cü ildə Konstantinopolu fəth edib onu İstanbul (yun. İstinpolis – şəhərə gedirəm) adlandıran Sultan Məhəmməd Fateh, öz vəzifəsini vicdanla yerinə yetirməyən bir xristian memarının əlini kəsdirdi. Memar İstanbul qazisi Xızır bəyə Sultandan şikayət etdi. Qazi Sultanın dostu idi və onun tərəfindən qaziliyə təyin edilmişdi. Qazi Sultanı adi bir vətəndaş kimi məhkəməyə çağırıb dedi: «Murad oğlu Məhəmməd, filan vaxt məhkəməyə gəl». Məhkəmə qaydasına görə, ifadə verənlər ayaq üstə durmalı idilər. Sultanın əyləşdiyini görən qazi ona belə müraciət etdi: «Məhkəmə qarşısındasan, ayağa qalx!».

Məhkəmə Sultanı müqəssir, şikayətçini isə haqlı saydı. İslam qanunlarına görə, ədalətsiz əli kəsilən şəxs, qarşı tərəfin əlinin kəsilməsini tələb edə bilər. Lakin tərəflər arasında razılaşma olarsa, haqsız tərəf tələbkar şəxsə diyə də verə bilər. Qazi bu hökmə görə Sultanın əlinin kəsilməsinə qərar verdi. Sultan isə: «Hökm Allahındır,» – dedi. Bu ədaləti görən xristian: “(İntiqam almaq məqsədilə) birinə cəza verəcək olsanız, sizə nə cəza verilibsə, eynilə həmin cəzanı verin. Əgər (intiqam almayıb) səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün daha xeyirlidir” (Nəhl 126) ayəsini rəhbər tutaraq dedi: «Mən öz haqqımdan keçib, diyəni qəbul edirəm».Göründüyü kimi, tarix Sultan Fatehi təkcə İstanbulun fəthinə görə deyil, həm də ədalətinə görə əbədiləşdirib.

Lakin təəssüflə qeyd edək ki, təqdir olunan belə ədalət nümunələri zülmə nisbətən çox azdır. Həmin səbəbdən bəlaların atla gəlib piyada getdiyi müasir dünyada bir tərəfdən supergüclərin ərazi və sərvətlər uğrunda bir-birilə canavar kimi didişməsi, ədalət, demokratiya, insan haqq və azadlıqları adı ilə zəif dövlətlərə təhdidi, digər tərəfdən qanunçuluğun kölgəsində və ədalət bayrağı altında çıxış edən istibdadların öz xalqına qəddarlığı, keçici olsa da, dünya düzümündə zülmü ədalətdən daha çox tanıdıb. Mən hələ Somali, Yəmən kimi ölkələrdə yaşı 18-25, görünüşcə isə 7 yaşında uşağa bənzəyən və qabırğaları rahatca sayılan, dünyadan çox şey də yox, sadəcə qara çörək və su uman insanların çəkdiyi zülmü demirəm. Bu zülmlər az imiş kimi, nəinki kişi sözünə, hətta rəsmi etibarnaməyə etibar edilməyən, valideynlərin qocalar evinə, körpələrin zibilxanaya atıldığı və sələmin halal alış-veriş olduğunu iddia edən bu dünya, ədaləti minbir əziyyətlə asfalt altından boylanan çiçək kimi nadir bir tapıntıya çevirib.

Qeyd edək ki, hazırda bəşəri III Dünya müharibəsilə təhdid edən qlobal zülm, vaxtilə şeytanın bətnində gizlətdiyi local zülmlərin bugünkü törəməsidir. Həmin səbəbdən zülüm Rəbb və Peyğəmbər (ə) kəlamlarında Allaha üsyanla eyniləşdirilib: “Bir zalımın uzun ömür sürməsi üçün dua etmək, əslində yer üzündə Allaha qarşı üsyan edilməsini istəmək, buna həvəs göstərmək deməkdir” (həz. Məhəmməd). Sözügedən Peyğəmbər (ə) kəlamını rəhbər tutaraq deyə bilərik ki, zalımın zülmünə bilavasitə və ya dolayısı ilə kömək göstərmək, ona dəstək, yaxud dil rüşvəti vermək (yaltaqlıq etmək) zalımın özü və zülmündən də pisdir. Zalımla hətta yol getmək müvəqqəti olsa belə, mahiyyətcə zülmü dəstəkləmək deməkdir. Zalım üçün dua etmək onunla həmfikir olmaq anlamını verdiyi üçün, Allahdan zülm diləmək deməkdir. Belə dualar Yaradana asilik və ilahi harmoniyaya ziddir.

“Qüvvətsiz ədalət aciz, ədalətsiz qüvvə isə zalımdır” deyimi, yalnız bəndə fəaliyyətinə şamil olunur. Doğrudur, bəşər tarixi ədalətli güc sahiblərinin olmasını inkar etmir. Fəqət həmin ərlər özləri əbədi olmadıqları kimi, qoyub getdikləri güc və ədalətlər də əbədi qalmayıb. Peyğəmbər (ə)-nin qurduğu ədalətli və güclü dövlət onun vəfatından 48 il sonra ədalətsiz zalımın –Yezidin fitnə fəsadına tuş gəlmədimi?! Deməli, əbədi və əzəli ədalət və güc sahibi yalnız Odur.

Mütləq və sonsuz hakimiyyət, mülkində ədalətli nizam və idarəetmə də Allaha məxsusdur. Kim Ona məsləhətçi olub? Yaxud kim Ona əvvəlcə bir şey verib ki, indi əvəzini istəsin? Elə isə, İlahi Fərmanda deyildiyi kimi: «Allahın hüduduna riayət et və ədalətli ol».

O ki qaldı Rəbbin Adil isminin zərrəsini özündə daşıyan bəndəyə, onun iftixarının səbəbi, vicdanının şəhadəti, qəlbinin zəkatı, ruhunun qidası, nəslinin yaşamıdır, Ədalət!

 

P.S. Haqqı demək ədalətdəndir. Fəqət hər haqqı söyləmək də hər zaman doğru deyil. Bəzən haqq, niyyəti saf olmayanların «ədaləti» üzündən faciəyə də çevrilə bilər.

 

Vaqif Cəliloğlu

Tex. elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Xəbər Lenti

Yeni Zelandiyada məscidlərə hücum məsələsində yenilik - Terror ittihamı

Koçaryan Moskvanın mərkəzində döyüldü

Motosiklet oğurlayan şəxs saxlanıldı - FOTO

Bakıda ər keçmiş arvadını azyaşlı uşağının gözü qarşısında öldürdü - TƏFƏRRÜAT

Deputat: "Ermənistandakı son proseslər yaxşı heç nə vəd etmir"

"Arsenal" Bakıda qalib gəlsə... - Fantastik mükafat

“Niyam oksigen israfıdır” - “Çör-çöp” qalmaqalına cavab

Deputat: "Azərbaycanın arzusu, istəyi olmadan bu regionda heç nəyi reallaşdırmaq, icra etmək mümkün deyil"

İsrail KİV: HƏMAS-la altı aylıq sülh əldə olunub

Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilib

Terrorçular bu dəfə Məkkəni HƏDƏF ALDI: 299 nöqtəyə hücum...

İran soğan ixracına qadağanı ləğv etdi

Kənan Aygünə nə qadağa edib?

Dəniz səviyyəsi sürətlə qalxır - Yüz milyonlarla insan yurdundan olacaq

ABŞ Rusiyanın bu meqalayihəsini məhv edir

Rusiya təyyarəsi Tehranda qəza enişi edib

Rusiyada itkin düşən gənc həmyerlimiz tapıldı - Yoxa çıxma səbəbi bilindi - FOTO

Seks, toy, meyxana, şou-biznes...

5000 manatadək cərimə - Sanksiyalar sərtləşdirilir

Henrix Mxitaryan Bakıya gəlməyəcək - RƏSMİ

Neymar "Real"la danışığa başladı

Azərbaycanın Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində olub - FOTO

Azərbaycan Prezidenti: "Pensiyaların, əməkhaqlarının, müavinətlərin artırılması gündəlikdə duran məsələlərdən biridir"

Azərbaycanın Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində olub

“Real” onunla razılaşdı, finalı gözləyir

Qadın altı uşaq dünyaya gətirdi - Beş övlad gözləyirmiş

Özünü bakirə kimi qələmə verib ərə gedən qadınla bağlı yeni fakt: Əri evli ola-ola... - Toydan FOTOlar

Azərbaycanda qohum evlilikəri qadağan oluna bilər?

Yerevanda gərginlik artır

Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidenti: "Xəzər dənizi ilə bağlı tədqiqatların aparılması önəmlidir"

AFFA kubokun finalçılarını cəzalandırdı

Respublika Kinematoqrafçılar İttifaqı “Qızıl Pillə” adlı Milli Kinofestival təsis edib

Buraxılış imtahanının nəticələri elan olundu

AZAL prezidenti və Misirin Azərbaycandakı səfiri yeni aviareyslərin açılmasını müzakirə ediblər - FOTO

Qara dənizdə Türkiyənin gəmisi atəşə tutuldu: yaralılar var

Plutonda okean tapılıb

Moskvada "Kutuzov Tauer" biznes mərkəzi yanır

Sürücüləri soyan dayanacaq QİYMƏTLƏRİ - VİDEO

Millət vəkili: "Büdcə məsələlərinin müzakirəsi daha geniş spektrdə təşkil olunmalıdır"

Ağdaşda ev əşyalarını oğurlayan şəxs saxlanıldı

“Ölüm xəbərini anamdan gözləyirdim" - Anasından sonra özünün öləcəyini bilən mərhum aparıcının qardaşı - VİDEO - FOTO

Ziyad Səmədzadə: "Büdcə modelini dəyişmək lazım deyil"

Gömrük Komitəsi bəzi media qurumlarına müraciət etdi: Bu, o rəis deyil

Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrlə bağlı yenilik

Yoxlamaların dayandırılması ilə bağlı qanuna dəyişiklik təklif edilır

Azərbaycanda 17 yaşlı oğlanda quyruq aşkarlanıb - FOTO

Xarici valyutada olan borclar milli valyutada olan borclarla əvəz ediləcək

Elmar Məmmədyarov paraqvaylı həmkarına məktub yazıb

“Toppuş” tibbi maskada aparıcılığa başladı - VİDEO

Bakıda restoranda müştərini bıçaqlayan ofisiant məhkəməyə çıxarılır

Ordumuzun genişmiqyaslı əməliyyat-taktiki təlimləri davam edir - YENİLƏNİB - VİDEO - FOTO

Bakıda restoranda müştərini bıçaqalayan ofisiant məhkəməyə çıxarılır

Azərbaycanda bu dövlət rüsumları dəyişir

Əcnəbilərə iş icazəsi 10 gün ərzində verilə bilər

Deputat: "İqtisadi islahatlar Azərbaycanda əlverişli biznes mühitinin inkişafına xidmət edib"

“Trabzonspor”un futbolçusu seçim qarşısında - Azərbaycan, yoxsa Türkiyə?

Ordumuzun genişmiqyaslı əməliyyat-taktiki təlimləri davam edir - YENİLƏNİB

Zaqatala-Tbilisi yolundakı xristian abidəsi ilə bağlı yeni tapıntı aşkar edildi - FOTO

Millimizin baş məşqçisi jurnalistlərlə görüşəcək

Günay Musayeva sevgilisini bıçaqladı - Həbs edilə bilər

Nazir Zelenskinin inauqurasiyasından sonra ölkədən getdi - VİDEO

Azərbaycanda gəlin toyun səhəri həyatının şokunu yaşadı - VİDEO

Prezident İlham Əliyev Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidentini qəbul edib

"Qalibi davada sındırmaq istəyiblər, pis sözü..." - Ölən tələbənin əmisi

Paşinyan "karabaxtsi"lərə qarşı: ermənilərdə müharibə xofu

Türkiyə Prezident Adminstrasiyası: "Amerikalılar biləcəklər Türkiyə siyasəti nədir"

Azərbaycanlı Rusiyada qızı zorlayıb öldürdü, meyitini çaya atdı - VİDEO

Bakıda həbsdən çıxan kişi arvadını öldürüb - Məhkəmə

"Qoca"nın məzar daşı - VİDEO

"Arsenal" Mxitaryanla bağlı qərarını bu gün açıqlayacaq

Keçmiş və indi bir arada... - FOTO

“10 min uzatdı, dedi özünə ev alarsan” - Oğlunu satmağa görə həbs olunan ana - VİDEO - FOTO

Nazir: "Azərbaycan ÜDM-də xarici borcun həcmini 17 faizədək azaldıb"

La Liqaya yüksələn ilk klub müəyyənləşdi

Nyu-Yorkda göydələn yanır

Dubayın 3 şeyxi eyni gündə evləndi

Azərbaycanda dörd ayda 436 ədəd minik avtomobili istehsal olunub

"Mətanət A" şirkəti yeni vakansiyalarını təqdim etdi

Marmarisi zəlzələ silkələdi - Sakinlər təşvişə düşdülər

Ordumuzun genişmiqyaslı əməliyyat-taktiki təlimləri davam edir

Prezident İlham Əliyev Sabunçu dəmir yolu vağzalı kompleksinin açılışında iştirak edib

Çavuşoğlu: "Türkiyənin bütün dövlət strukturları FETÖ tərəfdarlarından təmizlənəcək"

Premyer Liqa klubunda yeni baş məşqçi

"TDƏŞ digər beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri inkişaf etdirməlidir"

Rusiyada azərbaycanlı “07” ilə “avtoşluq” etdi, qəzaya düşdü - VİDEO

Heydər Əliyev Mərkəzində Zurab Seretelinin sərgisi açılacaq

"Yuventus" baş məşqçisini seçdi

Bu dəfə də kökəlməsini istədilər - Kazımovadan yeni FOTOlar

Daha 1 il "Çelsi"də

Polşada bu mahnını oxumaq qadağan edildi - VİDEO

Mükafatlandırmaya getmədi, gecəni məşhur müğənni ilə keçirdi - FOTO

Azərbaycanda xarici ticarət fəaliyyəti ilə bağlı qaydalar dəyişdi

“Mançester Siti”də mövsümün ən yaxşısı açıqlandı

Anasını öldürüb, meyitini yandıran oğuldan xəbər var - Qətlin səbəbi açıqlandı

Putin 84 yaşlı əmək veteranını əfv etdi

Meksika ştatlarında atışmalar: 10 nəfər ölüb

Xavi də getdi

Türkiyədə “all inclusive” sisteminin üstünlüklərini və risklərinin saydılar

Tacikistanda həbsxanada qiyam zamanı 3 din xadiminin başı kəsilib

Amerikalı pilot katapult etdikdən sonra əzilib

İlan sancmasından necə qorunmaq olar ?

Ruhani: Danışıqların heç vaxtı deyil

Sürücü vurduğu sərxoş piyadanı xəstəxanaya çatdırdı

İndoneziyada prezident seçkilərində qalib müəyyənləşib

Messi rekorda şərik oldu

Neft məhsullarını nəzarətsiz qoymayın, uşaqda pnevmaniya yarana bilər

Nyu Yorkda "General Electric" binasında yanğın baş verib

"Alitalia" 300-dən çox aviareysini təxirə saldı

Zelenski Ukraynanın Ali Baş Komandanı vəzifələrini qəbul edib

Buenos-Ayresdə ticarət mərkəzi təxliyə olunur

"Fənərbağça" səfərdə qalib gəlib

Formula 1-in üçqat çempionu Niki Lauda vəfat edib

Günün qoroskopu: Mühüm qərarların qəbulu üçün uğursuz vaxtdır

Gözübağlı rəsm çəkən azərbaycanlı rəssam adının “Ginnesin rekordlar kitabı”na düşməsinə iddialıdır - REPORTAJ - VİDEO - FOTO

Ağır xərçəngdən əziyyət çəkən Xəqaninin köməyə ehtiyacı var - FOTO

Almaniya 565 deportasiya olunmuş şəxsi 23 reyslə Əfqanıstana göndərib

Xalid əl-Falih: "Qlobal bazardakı neft tədarükü..."

Gürcüstanda 11 futbolçu danışılmış oyunlara görə həbs olunub

İndoneziyada Fransa vətəndaşı ölüm cəzasına məhkum olunub

İsveçrə əhalisi silah satışı və saxlanılması ilə bağlı qanunların sərtləşdirilməsinə tərəfdardır

Ölkənin qızıl-gümüş bazarı həftəyə ucuzlaşma ilə başladı

Ziyalı, işgüzar qadınların sayı nə qədər çox olarsa...

Azərbaycanlı aparıcı qızları ilə birgə - VİDEO

İrigövdəli ağac yaşayış binasının üstünə düşüb

“Əgər İran döyüşmək istəsə bu rəsmən onun sonu olacaq...” - Tramp hədələdi

Hicabla bağlı DAHA BİR QADAĞA: bundan sonra...

7 azyaşlı qıza qarşı təcavüz - Məktəbin yeməkxanasında

Ən yüksək maaşlı şəhər məlum oldu - Fantastik orta aylıq əməkhaqqı

Ramazanın 16-cı gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Əmisi arvadı ilə 10 il gizli intim əlaqədə oldu, qətlə yetirdi - Bakıda dəhşətli hadisənin TƏFƏRRÜATI

Eyfel qülləsi bağlandı - SƏBƏB

Səhnəmizin ən gözəl və ən uzunömürlü Leylisi - FOTO

Kamil Zeynallı ilə bağlı yeni qalmaqal - Məhkəmə olacaq

Bu şəhərdə güclü külək dörd nəfərin ölümünə səbəb olub

Prezident İlham Əliyevə Respublika Günü münasibətilə təbriklər gəlməkdədir

"Uber" və "Taxify" xidmətləri cərimələnib

"İstəmədən arvadıma əl qaldırdım. Sonra isə..." - Manafdan ŞOK açıqlama

İran regionda geosiyasi faktor kimi: ABŞ-Aİ-Rusiya "üçbucağı"nın ziddiyyətləri fonunda

Bakıda çörək sexində dava, 1 nəfər bıçaqlandı

Doğru yol göstərən...

Ermənilər özlərinə necə tarix uydurub? - Fransız tarixçidən şok

Ermənistanda inqilabın
yeni dalğası başladı

Ukrayna hökuməti istefaya getdi

Adam olmağın çətinliyi...

Avtobusda ŞİDDƏT - Ər arvadını hər kəsin gözü qarşısında döydü - VİDEO

Dövlətə xəyanət edənə cəza verildi

İŞİD 14 ölkədə terror aktları planlaşdırıb

Leyla Abdullayeva: "Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə danışıqlar üç istiqamətdə aparılır"

Səfurə üçüncü dəfə ana oldu

“Onun çantasından beş manat oğurladım” - Afaq Bəşirqızı

Zərif: "Makedoniyalı İsgəndər, Çingiz xan kimi Tramp da İranı məhv edə bilməyəcək"

Neymar kapitan olmaq istəmir

Mələk sinəsini göstərdi - FOTO

Şöbənin qabağında at minən polis rəisi işdən qovuldu - VİDEO

La Liqa klubu baş məşqçi ilə vidalaşdı

Messi mövsümü rekordla tamamladı

Ukrayna vasitəsilə Rusiya neftinin Avropaya nəqli yenidən dayandırıldı

"Neftçi"nin qovduğu futbolçu Xorvatiya millisinə dəvət aldı

İranda 18 nəfəri ildırım vurub öldürdü

"Qızlar seriallara baxıb, ailə dağıdırlar" - Nadir Qafarzadə

“Videosu yayılan üç qızı qardaşlarımız alır, toylarında oxuyuruq” - Xatirə İslam

Oyun zamanı infarkt keçirən hakim öldü - VİDEO

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanda idmanın inkişafı üçün hər şeyi edirlər - İrina Deryugina

Moskvaətrafında “zapravka” partlayıb, ölənlər var

Qubada evə basqın edən şəxs saxlanıldı

Fədayə Laçının məhkəməsi təxirə salınıb - SƏBƏB

Mehdiabadda avtomobillə vurulan piyada xəstəxanada öldü

İzzət Bağırovla Lalə Məmmədovanı nə birləşdirir? - VİDEO - FOTO

Ata 2 yaşlı qızını öldürdü - Azərbaycanda

Gədəbəydə ər arvadının yalvarışına baxmadı: Kartofu kimə satmısan? - Qanlı cinayət

Əməkdar artistdən canlı yayımda Zaura SƏRT REAKSİYA: Bu aparıcılar... - FOTO

Ronaldu kuboku oğlunun başına vurdu - VİDEO

Tanınmış xanəndə Toliklə Antalyada - FOTO