AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Ədalət vicdanın şəhadətidir

  46

Məqalə ədalətli qələmlərilə ədaləti

təbliğ edən “Ədalət”çilərə ithaf edilir...

 

Ədalət haqlıya haqqını vermə, hər bir işdə haqqı müdafiə etmə, ifrat və təfritə varmadan orta yol tutmaq deməkdir. Zülmün ziddi olan ədalət, öz mülkində azad və sərbəst, qanun qarşısında məsuliyyət və bərabərlikdir. Bu dəyər həm də saleh insanların elm və əməllərində etbarlılıq və rahatlıq mərtəbəsidir. «Allah qarşısında sabitqədəm və ədalətli olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah etditklərinizdən xəbərdardır» (Məidə, 8)

Bu dəyər Allahın Əl-Ədl sifətinin təcəllisi olub, Onun mütləq və şəriksiz ədalətinin simvoludur. Həmin sifətdən bəhrələnən bəndə ədaləti isə, hər kəsin haqqını vermə, hər şeyi ağıl və məntiqlə, hikmət və məsləhətlə görmək deməkdir. Allah adildir. O, zülmü və zalımları sevmədiyi üçün pis işləri hökm etməz. O, mütləq ədalətli hakimdir. Və günahkara işlədiyi suça görə cəzasını, günahsıza da öz haqqını vaxtında verir. Elə bu baxımdan dünyəvi, hüquqi, demokratik dövlətin ədalət məhkəməsinin simvolu gözləri bağlı, bir əlində gücün rəmzi kimi xəncəri, digər əlində isə ədalətin (haqqın) rəmzi kimi tərəzini tutan Femida – ədalət ilahəsidir. Ədalət imandandır prinsipinə xüsusi əhəmiyyət verən Məhəmməd (ə) buyurub: "Bir gün ədalətlə iş görmək (idarə etmək), 60 ilin ibadətindən üstündür".

Həz. Əli buyurub: «İman dörd dirək üstündə dayanır: səbir, yəqin, cihad və ədalət». Həz. Ömər isə ədaləti mülkün təməli hesab edib.

Ədalət üç növdür: a) Allaha qulluq etmək, yəni hər insanın Yaradanına olan borcu. Belə ki, yaxşı işlər görüb, pis işlərdən əl çəkmək bu borclardan biridir; b) dünyasını dəyişən insanların haqqını vermək, yəni onların maddi və mənəvi borclarını qaytarmaq, vəsiyyətlərini yerinə yetirmək, qoyub getdikləri yetimlərin mallarına xəyanət etməmək və s. Sonuncu tələb barədə Rəbbimiz buyurub: “Özlərindən sonra (aciz və) zəif övladlar qoyub gedəsi olan şəxslər, onlardan ötəri necə qorxurlarsa, (yetimlərdən ötrü də) o cür qorxsunlar! Və buna görə də onlar Allahın qəzəbindən çəkinərək sözün doğrusunu danışsınlar. Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək...” (Nisə 9,10) v) diri insanların haqlarını ödəmək. Yeri gəlmişkən, bəndənin Allah haqlarına qarşı etinasızlığını Rəbbin bağışlaması istisna edilmir. Çünki burada haşə, tapdalanan haqq Allaha aid olduğu üçün, bu haqqı Allah bağışlaya bilər. Fəqət bir bəndənin digərinə və xüsusən müəyyən cəmiyyət və xalqa zülm və ədalətsizliyini Allah heç vaxt bağışlamır. Bağışlama, əfv o vaxt mümkündür ki, ədalətsizliyə məruz qalanlar tapdalanan haqlarını zalıma bağışlasınlar. Fəqət bu postulat özü mütləq ədalət prinsipinə zidd olduğu üçün, ədalətsizliyi özünə adət edən zalımları Rəbbin bağışlama ehtimalı da dəvənin iynə deşiyindən keçməsi kimidir.

Peyğəmbərimiz (ə) buyurub: «Ədalət naminə alçalmaq, günah işlər görüb ucalmaqdan yaxşıdır. Belə alçalmaq həqiqi ucalığa daha yaxındır» Təsadüfi deyil ki, 1789-cu il Böyük Fransa İnqilabının ideoloji rəhbərlərindən biri olan Lafeyt məşhur «İnsan Haqları Bəyannaməsin»ni hazırlayarkən bütün hüquq sistemlərini tədqiq etdikdən sonra, İslam hüququndakı ədalətin üstünlyünü görüb belə dedi: «Ey Məhəmməd, ədaləti həyata keçirmək sayəsində sənin çatdığın zirvə nə qədər bənzərsiz və möhtəşəmdir!».

Həz. Əli isə: «Ədalət insafdandır; ədalət azadlıq və asudəlikdir; günaha bataraq üstünlük qazanan, üstünlük əldə etmir. O, şərlə ucalan zəlalətə düşür; insanlarla elə rəftar edin ki, öləndə sizə ağlayan, sağlığınızda isə sizi sevən olsun» deyib.

Həz. Əliyə görə, «ədalət anlayış və bilikdə dərin olmaq, aydın hökmlə qərar vermək və elmə söykənməkdən ibarətdir». Lakin həm Peyğəmbər (ə), həm də həz. Əli, haqq və ədalətin bərqərarı üçün zəhmət və mərhumiyyətlərə qatlaşan fədakarlığı da xüsusilə qeyd ediblər. Belə ki, Peyğəmbər (ə) buyurub: «Sizdən əvvəlkilər ona görə məhv oldular ki, özlərindən böyüklər oğurluq və zülm edəndə, onları cəzasız buraxdılar, özlərindən zəiflər oğurluq edəndə isə cəza verdilər». Həz. Əli isə deyib: «Bir yerdə ki, zəif qorxub çəkilərək dili dolaşa-dolaşa bir söz söyləməyə çalışa, amma qüvvətlidən öz haqqını ala bilməyə, o zümrə nə təmizə çatar, nə də xoşbəxtliyə qovuşar».

Ədalət anlayışı güc aparatı olan dövlət haqqında təsəvvürlə daha sıx əlaqəlidir. Həmin səbəbdən ədalətin meyarı olan hüquq, ictimai-siyasi həyatın nizamlayıcı normasıdır. Lakin qanunlar Allah əmrlərinə, Peybəmbər (ə) kəlamlarına söykəndiyi vaxt ədalətli olur. Herakl tələb edirdi ki, «Xalq öz doğma divarları uğrunda döyüşdüyü kimi, ədalətli qanunlar uğrunda da döyüşməlidir». Platon israr edirdi ki, «dövlət ədalətli qanunlar olan yerdə mövcud ola bilər. Ədalətli qanunlar isə dövlət və xalqın marağına uyğun qanunlardır». C.Lokk isə «qanun olmayan yerdə azadlıq ola bilməz» deyirdi. Fəqət ədaləti bərqərar etməyə qüvvə lazımdır. O da «qanun şahdır» prinsipilə işləyən ədalətli dövlət və onu idarə edənlərdir. Platon demişkən: «Qüvvətsiz ədalət aciz, ədalətsiz qüvvə isə zalım olur».

Məmurlarla xalq arasındakı bu münasibəti ümumiləşdirən həz. Əli yazıb: «Xalq buyruq sahiblərinin düzgün olmaları ilə intizama gələr. Buyruq sahibi də ancaq buyruğa əməl edənlərin doğruluğu ilə ucalar, qurtuluşa çatar. Xalq ona əmr edəndən haqqını tələb edərsə, əmr edən də tabeliyindəkilərə haqlarını verərsə, onların arasında həqiqət üstün olar. Onda din yolları düzələr, ədalət öz yerini tapar, dövlət qüvvətlənər, düşmənlərin ümidləri puça çıxar». Əks təqdirdə isə, yəni «məhkəmənin köməyinə müraciət mümkün olmayan yerdə müharibə başlayar» (H.Qrotski).

Həz. Əli təsnifatına görə, ədalətin növlərindən biri də sosial ədalətdir. Yəni hər kəsin çalışıb, bilik və qabiliyyəti, gördüyü iş müqabilində haqqını alması, heç kimin istismar edilməməsidir. Sosial ədalət sosial bərabərlik deyil. Bir sinifdə oxuyan şagirdlərin bilik səviyyələri müxtəlif olduğu kimi, hər kəsin eyni gəlirə sahib olması da ədalət yox, ədalətsizlikdir. Mütləq bərabərlik nə təbiətdə, nə də cəmiyyətdə var. Bununla yanaşı, İslam cəmiyyətin əksər hissəsini bərabərsizliyə, yoxsulluğa və səfalətə məruz qoyan «sən qazan mən yeyim» prinsipini haram hesab edir; dövlət məmurlarının tabeliyində olanlarla alış-verişini xəyanət adlandırır. İslam xalqın müəyyən təbəqəsinin məmurlara yaltaqlıq və məddahlığını da qəbul etmir. Haqq tərəzisinin ədalət tərəfini yüngülləşdirənlər üçün ümumiləşmə aparan Peyğəmbər (ə) buyurub: «Xalqa başçılıq edənlərin itaətində olanlarla alış-verişə girişməsi öz işinə xəyanət deməkdir»; «Təəssüflər olsun o icmaya ki, başçıları səhv bir şey deyəndə belə, «İlahi nə düzgün buyurur!» deyə, onun sözlərinə haqq qazandırır»; «Bir əmirin hədiyyə alması haram, hakimin rüşvət alması isə kafirlikdir». Göründüyü kimi, əqidə və əməli pozğun, həqiqətdən məhrum, Allah və Qanuna hörmətin qazanc mənbəyi olduğunu iş prinsipinə çevirən başabəla məmurlar heç vaxt ədalətli ola bilməzlər. Dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini baltalayan münkir məmurlar Allahı qafil sayaraq cəzasız qalacaqlarını düşünsələr belə, fəqət Rəbbimiz nazil etdiyi kitablarında bunun tam əksini buyurur: “Allahı zalımların etdikləri əməllərdən əsla qafil sayma! (Allah) onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayar ki, həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar” (İbrahim 42); «Fəqət onlar Allahın qəzəb və hökmünün izharı günündə sərtlik və tövbəetməz ürəklərinə görə özləri üçün qəzəb toplayanlardır» (İncil).

Əksinə, idarəçilikdə məsul olan başçı və məmurlar üçün ədalətli qərarlar vermək və halal yaşamaq onları daimi yaşadan dəyərlərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, hələ XIII əsrdə Azərbaycan filosofu Siracəddin Urməvi deyirdi: «Ədalət ictimai mahiyyət daşıyır. Elə ona görə də, başçının ömrü onun ədaləti ilə ölçülür».

1453-cü ildə Konstantinopolu fəth edib onu İstanbul (yun. İstinpolis – şəhərə gedirəm) adlandıran Sultan Məhəmməd Fateh, öz vəzifəsini vicdanla yerinə yetirməyən bir xristian memarının əlini kəsdirdi. Memar İstanbul qazisi Xızır bəyə Sultandan şikayət etdi. Qazi Sultanın dostu idi və onun tərəfindən qaziliyə təyin edilmişdi. Qazi Sultanı adi bir vətəndaş kimi məhkəməyə çağırıb dedi: «Murad oğlu Məhəmməd, filan vaxt məhkəməyə gəl». Məhkəmə qaydasına görə, ifadə verənlər ayaq üstə durmalı idilər. Sultanın əyləşdiyini görən qazi ona belə müraciət etdi: «Məhkəmə qarşısındasan, ayağa qalx!».

Məhkəmə Sultanı müqəssir, şikayətçini isə haqlı saydı. İslam qanunlarına görə, ədalətsiz əli kəsilən şəxs, qarşı tərəfin əlinin kəsilməsini tələb edə bilər. Lakin tərəflər arasında razılaşma olarsa, haqsız tərəf tələbkar şəxsə diyə də verə bilər. Qazi bu hökmə görə Sultanın əlinin kəsilməsinə qərar verdi. Sultan isə: «Hökm Allahındır,» – dedi. Bu ədaləti görən xristian: “(İntiqam almaq məqsədilə) birinə cəza verəcək olsanız, sizə nə cəza verilibsə, eynilə həmin cəzanı verin. Əgər (intiqam almayıb) səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün daha xeyirlidir” (Nəhl 126) ayəsini rəhbər tutaraq dedi: «Mən öz haqqımdan keçib, diyəni qəbul edirəm».Göründüyü kimi, tarix Sultan Fatehi təkcə İstanbulun fəthinə görə deyil, həm də ədalətinə görə əbədiləşdirib.

Lakin təəssüflə qeyd edək ki, təqdir olunan belə ədalət nümunələri zülmə nisbətən çox azdır. Həmin səbəbdən bəlaların atla gəlib piyada getdiyi müasir dünyada bir tərəfdən supergüclərin ərazi və sərvətlər uğrunda bir-birilə canavar kimi didişməsi, ədalət, demokratiya, insan haqq və azadlıqları adı ilə zəif dövlətlərə təhdidi, digər tərəfdən qanunçuluğun kölgəsində və ədalət bayrağı altında çıxış edən istibdadların öz xalqına qəddarlığı, keçici olsa da, dünya düzümündə zülmü ədalətdən daha çox tanıdıb. Mən hələ Somali, Yəmən kimi ölkələrdə yaşı 18-25, görünüşcə isə 7 yaşında uşağa bənzəyən və qabırğaları rahatca sayılan, dünyadan çox şey də yox, sadəcə qara çörək və su uman insanların çəkdiyi zülmü demirəm. Bu zülmlər az imiş kimi, nəinki kişi sözünə, hətta rəsmi etibarnaməyə etibar edilməyən, valideynlərin qocalar evinə, körpələrin zibilxanaya atıldığı və sələmin halal alış-veriş olduğunu iddia edən bu dünya, ədaləti minbir əziyyətlə asfalt altından boylanan çiçək kimi nadir bir tapıntıya çevirib.

Qeyd edək ki, hazırda bəşəri III Dünya müharibəsilə təhdid edən qlobal zülm, vaxtilə şeytanın bətnində gizlətdiyi local zülmlərin bugünkü törəməsidir. Həmin səbəbdən zülüm Rəbb və Peyğəmbər (ə) kəlamlarında Allaha üsyanla eyniləşdirilib: “Bir zalımın uzun ömür sürməsi üçün dua etmək, əslində yer üzündə Allaha qarşı üsyan edilməsini istəmək, buna həvəs göstərmək deməkdir” (həz. Məhəmməd). Sözügedən Peyğəmbər (ə) kəlamını rəhbər tutaraq deyə bilərik ki, zalımın zülmünə bilavasitə və ya dolayısı ilə kömək göstərmək, ona dəstək, yaxud dil rüşvəti vermək (yaltaqlıq etmək) zalımın özü və zülmündən də pisdir. Zalımla hətta yol getmək müvəqqəti olsa belə, mahiyyətcə zülmü dəstəkləmək deməkdir. Zalım üçün dua etmək onunla həmfikir olmaq anlamını verdiyi üçün, Allahdan zülm diləmək deməkdir. Belə dualar Yaradana asilik və ilahi harmoniyaya ziddir.

“Qüvvətsiz ədalət aciz, ədalətsiz qüvvə isə zalımdır” deyimi, yalnız bəndə fəaliyyətinə şamil olunur. Doğrudur, bəşər tarixi ədalətli güc sahiblərinin olmasını inkar etmir. Fəqət həmin ərlər özləri əbədi olmadıqları kimi, qoyub getdikləri güc və ədalətlər də əbədi qalmayıb. Peyğəmbər (ə)-nin qurduğu ədalətli və güclü dövlət onun vəfatından 48 il sonra ədalətsiz zalımın –Yezidin fitnə fəsadına tuş gəlmədimi?! Deməli, əbədi və əzəli ədalət və güc sahibi yalnız Odur.

Mütləq və sonsuz hakimiyyət, mülkində ədalətli nizam və idarəetmə də Allaha məxsusdur. Kim Ona məsləhətçi olub? Yaxud kim Ona əvvəlcə bir şey verib ki, indi əvəzini istəsin? Elə isə, İlahi Fərmanda deyildiyi kimi: «Allahın hüduduna riayət et və ədalətli ol».

O ki qaldı Rəbbin Adil isminin zərrəsini özündə daşıyan bəndəyə, onun iftixarının səbəbi, vicdanının şəhadəti, qəlbinin zəkatı, ruhunun qidası, nəslinin yaşamıdır, Ədalət!

 

P.S. Haqqı demək ədalətdəndir. Fəqət hər haqqı söyləmək də hər zaman doğru deyil. Bəzən haqq, niyyəti saf olmayanların «ədaləti» üzündən faciəyə də çevrilə bilər.

 

Vaqif Cəliloğlu

Tex. elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Xəbər Lenti

“Bir xal bizim üçün qələbəyə bərabərdir” – Elşad Əhmədov

“Neftçi”nn “Səbail”lə matçda xal itirməsini arzulayıram” – Qurban Qurbanov

"Sabah" - "Qarabağ": Reynaldo start heyətdə

"Bizə belə oyun tərzi lazım deyil" - Sənan Qurbanov

Arazın əvəzedici komandaya göndərilməsinin səbəbi

Qəbələdə və Bakıda "sülh": Gününün bütün qollarını "Qarabağ" vurdu

Butinanın vəkili: deportasiyaya hazırlıqlar aparılır

Məhəmməd bin Salman Çinin uyğurlara dair siyasətini müdafiə etdi

Unudulmaz "9 nömrə” - Bu gün əfsanəvi futbolçumuzun doğum günüdür

Londondan Berlinə: Ər-Riyada qarşı embarqonu ləğv edin!

"Qarabağ" da xal itirdi

Trampı Vyetnamda 200 nəfər qoruyacaq

PSJ Neymar və Mbappe ilə bağlı qərarını açıqladı

Rakitiç üçün 4 klub mübarizə aparacaq

Güneldən sevgi dolu paylaşım: “Saçlarındakı təri sevin...”

Türkiyə AB-də ən böyük dəstəkçisini itirə bilər - Britaniya

11 ildir axtarılan “vor zakon”un köməkçisi tutuldu

Avropadakı böyük Qarabağ mitinqi başlayıb - YENİLƏNİB - FOTO

Trampdan Suriya ilə bağlı vacib qərar

Malidə silahlı hücum: BMT-nin 3 sülhməramlısı öldü

Afət Fərmanqızına daha bir bahalı HƏDİYYƏ - VİDEO

Zülfiyyə Xanbabayeva: "Susan tərəfdə o, sevən tərəfdə mən..."

Hakimiyyət, əjdahalar və səssiz kino barədə: Park Cinema-da dolğun həftə - FOTO

Hüseyn Dəryanın keçmiş xanımı gündəmi alt-üst etdi: 16 yaşlı Sona ailəmi dağıtdı... - VİDEO

“İnter”dən Mauro İkardiyə böyük jest - İllik 6,5 milyon avro...

Paytaxtda silahlı şəxs saxlanıldı - FOTO

Türkiyənin səfiri: "Xocalıdakı qanlı faciə heç zaman unudulmayacaq"

Xoşqədəm Hidayətqızı məhkəməni uddu - Nazilə Səfərli üzr istəyib, təzminat ödəyəcək

Borclu şəxs qismində axtarışda olan 9 nəfər saxlanıldı

Türkiyə Dardanel boğazını yenə bağladı, bu dəfə başqa SƏBƏB

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva məktəbli Zəhra Salmanlıya hədiyyə göndərdi - FOTO

“Heç nə, aparıb satdım” - Kirayədə qaldığı evi soydu - VİDEO - FOTO

"Türkiyənin S-400 almasından narahatıq" - Şanahan

Gürcü Arzusu dağılır: İvanişvili deputatları partiyadan çıxarır

Qadınları Türkiyədə və Dubayda cinsi istismara məruz qoyan Züleyxa HAKİM QARŞISINDA

GAZAPİZM Bakıya gələ bilmədiyi üçün konsert təxirə salındı

Tramp Heylinin yerinə onu təyin edir

Qəbələdə qolsuz heç-heçə

İş adamı bir günə 4,3 milyard dollar itirdi

“Qərara gəldik ki, marketə girək” - Borc-xərclərinə “çarə” tapan oğrular - VİDEO - FOTO

Avropadakı böyük Qarabağ mitinqinə lap az qaldı - Yüzlərlə azərbaycanlı Brüsselə axışır

Ərdoğan-Tramp razılaşması nə vəd edir? - ŞƏRH

Gülü Hüseynova Rəmişin səhhətindən danışıb, ağladı - MÜSAHİBƏ

Gülü Hüseynova Rəmişin səhətindən danışıb, ağladı - MÜSAHİBƏ

Prezident İlham Əliyev banqladeşli həmkarına başsağlığı verib

Əməkdar artist 50 ildir görmədiyi dayısını tapdı - VİDEO

UEFA Simeoneyə cəza verəcək?

Azərbaycan çempionatında fantastik hesab - Bir oyunda 42 qol

Kökəlib 60 kq olan Röya: "Bu ölkədə bir dənə gombul bizik?” - FOTO

Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanuna dəyişikliklər olunub

Ata futbola baxan vaxt ağlayan qızını öldürdü - FOTO

Messi diqqət mərkəzində - 200 min avro bağışladı

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi ilə bağlı qanuna dəyişiklik edilib

Prezident İlham Əliyev Estoniya Prezidentini təbrik edib

Vüqar Nadirov klubunu dəyişdi

Vüqar Nadirov klubunu dəyişdi ar

Elza iştirakçını tənqid etdi: Cücə kimi dayanıb taksi gözləyir...

Arvadına xəyanət edən futbolçunun yazışmaları yayıldı - FOTO

“Liverpul”da yanvar ayının ən yaxşısı o oldu

9 yaşlı qız dondurmadan öldü - FOTO

Doğum tarixini gizlədən Brilyant Dadaşovanın yaşı bilindi

Zəhra Salmanlı: "Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağı altından asılmasına etiraz etdim"

Xocalı soyqırımından bəhs edən film dünya TV-lərində - VİDEO

PSJ-nin ulduzu "Barselona"ya transfer olunmaq üçün anasını qovdu

Qurban Qurbanovun oğlu dubl etdi - VİDEO

Canlı yayımda Nazpərinin halı pisləşdi - VİDEO

Bakıya gələn türk aktyor Röyanın adını eşidib çaşbaş qaldı - FOTO

Həbib öz ətrini buraxdı - FOTO

"Barselona" və "Real"ın Reşford savaşı

Tanınmış aktyor özünü asdı - FOTO

"Milan" 3 xalı 3 qolla qazandı - VİDEO - FOTO

Azərbaycanın üç cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də mübarizəyə başlayır

"Qəbələ" "Keşlə"yə, "Sabah" "Qarabağ"a qarşı

İstanbulda zəncirvari qəza: ölən və yaralananlar var - FОТО

İranda Azərbaycan dilində qəzet nəşr olunacaq

Türkiyəli məşhurlar Bakıya gəldi - FOTO

Əhali bir ayda rabitə xidmətlərinə nə qədər pul xərcləyib?

Həbib kumirini döyüşə çağırdı - Seçim sənindir...

"Mançester Siti"də yeni müqavilə - FOTO

Sudan prezidenti yeni baş nazir təyin etdi

Bu ölkədə keyfiyyətsiz alkoqoldan ölənlərin sayı 50-ə çayıb

Məşhur müğənni həbs olundu

Benites "Lester"in baş məşqçisi ola bilər

ABŞ və Çin valyuta tənzimlənməsi sahəsində son razılaşmaya gəliblər

Gürcü futbolçu Azərbaycan yığmasının üzvünün müalicəsini maliyyələşdirib - FOTO

Turistlər polisdən razılıq edirlər - FOTO

UEFA "Arsenal"ın futbolçusunu 3 oyunluq cəzalandırıb

Bu ilin ilk ixrac missiyası Çinə təşkil olunacaq

Ucarda Mercedes yoldan çıxaraq aşıb

Tovuzda raket qalıqları aşkarlanıb - FOTO

Şəmkirçay sutəmizləyici qurğusunda işlər son mərhələdədir - FOTO

Azərbaycanda yaşayış binalarının istismarına icazənin sadələşdirilməsi haqqında fərman nə qədər mənzili əhatə edəcək?

Tramp Kraft Kellinin namizədliyini ABŞ-ın BMT-də daimi nümayəndəsi vəzifəsinə irəli sürüb

Hindistanda spirtli içkidən ölənlərin sayı 50 nəfərə çatıb

Teleaparıcının vəzifəyə təyin olunması xəbəri yalan çıxdı

Sudanda bir illik fövqəladə vəziyyət elan edildi

Gədəbəydə yaşayış evindən əl qumbarası və partladıcı tapıldı - FOTO

Superliqada 23-cü tur başladı - "Trabzonspor"dan qələbə

"Milan"dan böyükhesablı qələbə

Amit Quluzadə Bosniya və Herseqovina klubunda

Günün qoroskopu: Yaxın ətrafınızdakı insanlar dərk etməlidir ki...

UEFA Bakıda 3 yarışın ev sahiblərini açıqlayacaq

Azərbaycan futbolunda nadir olay

Nazir canlı efirdə 36 vətəndaş müraciətini cavablandırıb

Avropa Liqası: "Arsenal"ın 3 futbolçusu həftənin rəmzi komandasına düşüb

İsveçin ən böyük aeroportunun bəzi əməkdaşlarının mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalarla əlaqələri üzə çıxıb

"Bəxt üzüyü"nün Sarası "üzük və pul oğurladı" - MÜSAHİBƏ

2021-ci ildə ÇL-in finalını keçirməyə namizəd şəhərlərin adı açıqlanıb

İki dost bir-birini bıçaqladı

Üç mindən artıq turist fironun "günəşli təbəssümünü" izləyib

IAEA İranın nüvə sazişinə əməl etdiyini təsdiqləyib

Ağdamda zenit top mərmisi tapılıb - FOTO

"Sosial şəbəkələr boşanmalara səbəb olur"

İnnovasiyalar Agentliyinin Nizamnaməsi təsdiq edilib

Əməkdar artist Cennifer Lopesin ayaqqabılarından aldı - 3300 MANATA - FOTO

Prezident İlham Əliyev Qızılağac Milli Parkı haqqında Əsasnaməni təsdiqləyib

Nazarbayev milli valyutanın dizaynını dəyişir - Rus dili ləğv edilir

Brüsseldə keçiriləcək Ümumavropa Qarabağ mitinqi canlı yayımlanacaq

Belə də olur. Ərini dəfn etməyə pulu olmayan qadın görün nə etdi... - FOTO

MTRŞ sədri: "Özəl telekanallarda yayımlanan bayağı seriallar bizi çox narahat edir"

Ermənilər ayağa qalxdı: Sərkisyan bundan daha yaxşı idi

Prezident İlham Əliyev Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanı təsdiq edib

Dənizkənarı Milli Parkı haqqında Əsasnamə təsdiq edilib

Bu hadisə eşidənləri dəhşətə gətirir: Sevgilisinin gözü qarşısında 14 yaşlı qızını zorladı - FOTO

Əsgərlər helikopterdən qayığa endi: Mafiyaya qarşı film kimi əməliyyat - VİDEO

Nigeriyada içi pulla dolu təyyarə havaya qalxa bilmədi - VİDEO

İŞİD-in maliyyə şəbəkəsi çökdürüldü - Kəşfiyyatdan gözlənilməz həmlə

Moldova prezidentinin korteji qəzaya düşdü