AZ Ru En
Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz

Ədalət vicdanın şəhadətidir

  14

Məqalə ədalətli qələmlərilə ədaləti

təbliğ edən “Ədalət”çilərə ithaf edilir...

 

Ədalət haqlıya haqqını vermə, hər bir işdə haqqı müdafiə etmə, ifrat və təfritə varmadan orta yol tutmaq deməkdir. Zülmün ziddi olan ədalət, öz mülkində azad və sərbəst, qanun qarşısında məsuliyyət və bərabərlikdir. Bu dəyər həm də saleh insanların elm və əməllərində etbarlılıq və rahatlıq mərtəbəsidir. «Allah qarşısında sabitqədəm və ədalətli olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah etditklərinizdən xəbərdardır» (Məidə, 8)

Bu dəyər Allahın Əl-Ədl sifətinin təcəllisi olub, Onun mütləq və şəriksiz ədalətinin simvoludur. Həmin sifətdən bəhrələnən bəndə ədaləti isə, hər kəsin haqqını vermə, hər şeyi ağıl və məntiqlə, hikmət və məsləhətlə görmək deməkdir. Allah adildir. O, zülmü və zalımları sevmədiyi üçün pis işləri hökm etməz. O, mütləq ədalətli hakimdir. Və günahkara işlədiyi suça görə cəzasını, günahsıza da öz haqqını vaxtında verir. Elə bu baxımdan dünyəvi, hüquqi, demokratik dövlətin ədalət məhkəməsinin simvolu gözləri bağlı, bir əlində gücün rəmzi kimi xəncəri, digər əlində isə ədalətin (haqqın) rəmzi kimi tərəzini tutan Femida – ədalət ilahəsidir. Ədalət imandandır prinsipinə xüsusi əhəmiyyət verən Məhəmməd (ə) buyurub: "Bir gün ədalətlə iş görmək (idarə etmək), 60 ilin ibadətindən üstündür".

Həz. Əli buyurub: «İman dörd dirək üstündə dayanır: səbir, yəqin, cihad və ədalət». Həz. Ömər isə ədaləti mülkün təməli hesab edib.

Ədalət üç növdür: a) Allaha qulluq etmək, yəni hər insanın Yaradanına olan borcu. Belə ki, yaxşı işlər görüb, pis işlərdən əl çəkmək bu borclardan biridir; b) dünyasını dəyişən insanların haqqını vermək, yəni onların maddi və mənəvi borclarını qaytarmaq, vəsiyyətlərini yerinə yetirmək, qoyub getdikləri yetimlərin mallarına xəyanət etməmək və s. Sonuncu tələb barədə Rəbbimiz buyurub: “Özlərindən sonra (aciz və) zəif övladlar qoyub gedəsi olan şəxslər, onlardan ötəri necə qorxurlarsa, (yetimlərdən ötrü də) o cür qorxsunlar! Və buna görə də onlar Allahın qəzəbindən çəkinərək sözün doğrusunu danışsınlar. Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək...” (Nisə 9,10) v) diri insanların haqlarını ödəmək. Yeri gəlmişkən, bəndənin Allah haqlarına qarşı etinasızlığını Rəbbin bağışlaması istisna edilmir. Çünki burada haşə, tapdalanan haqq Allaha aid olduğu üçün, bu haqqı Allah bağışlaya bilər. Fəqət bir bəndənin digərinə və xüsusən müəyyən cəmiyyət və xalqa zülm və ədalətsizliyini Allah heç vaxt bağışlamır. Bağışlama, əfv o vaxt mümkündür ki, ədalətsizliyə məruz qalanlar tapdalanan haqlarını zalıma bağışlasınlar. Fəqət bu postulat özü mütləq ədalət prinsipinə zidd olduğu üçün, ədalətsizliyi özünə adət edən zalımları Rəbbin bağışlama ehtimalı da dəvənin iynə deşiyindən keçməsi kimidir.

Peyğəmbərimiz (ə) buyurub: «Ədalət naminə alçalmaq, günah işlər görüb ucalmaqdan yaxşıdır. Belə alçalmaq həqiqi ucalığa daha yaxındır» Təsadüfi deyil ki, 1789-cu il Böyük Fransa İnqilabının ideoloji rəhbərlərindən biri olan Lafeyt məşhur «İnsan Haqları Bəyannaməsin»ni hazırlayarkən bütün hüquq sistemlərini tədqiq etdikdən sonra, İslam hüququndakı ədalətin üstünlyünü görüb belə dedi: «Ey Məhəmməd, ədaləti həyata keçirmək sayəsində sənin çatdığın zirvə nə qədər bənzərsiz və möhtəşəmdir!».

Həz. Əli isə: «Ədalət insafdandır; ədalət azadlıq və asudəlikdir; günaha bataraq üstünlük qazanan, üstünlük əldə etmir. O, şərlə ucalan zəlalətə düşür; insanlarla elə rəftar edin ki, öləndə sizə ağlayan, sağlığınızda isə sizi sevən olsun» deyib.

Həz. Əliyə görə, «ədalət anlayış və bilikdə dərin olmaq, aydın hökmlə qərar vermək və elmə söykənməkdən ibarətdir». Lakin həm Peyğəmbər (ə), həm də həz. Əli, haqq və ədalətin bərqərarı üçün zəhmət və mərhumiyyətlərə qatlaşan fədakarlığı da xüsusilə qeyd ediblər. Belə ki, Peyğəmbər (ə) buyurub: «Sizdən əvvəlkilər ona görə məhv oldular ki, özlərindən böyüklər oğurluq və zülm edəndə, onları cəzasız buraxdılar, özlərindən zəiflər oğurluq edəndə isə cəza verdilər». Həz. Əli isə deyib: «Bir yerdə ki, zəif qorxub çəkilərək dili dolaşa-dolaşa bir söz söyləməyə çalışa, amma qüvvətlidən öz haqqını ala bilməyə, o zümrə nə təmizə çatar, nə də xoşbəxtliyə qovuşar».

Ədalət anlayışı güc aparatı olan dövlət haqqında təsəvvürlə daha sıx əlaqəlidir. Həmin səbəbdən ədalətin meyarı olan hüquq, ictimai-siyasi həyatın nizamlayıcı normasıdır. Lakin qanunlar Allah əmrlərinə, Peybəmbər (ə) kəlamlarına söykəndiyi vaxt ədalətli olur. Herakl tələb edirdi ki, «Xalq öz doğma divarları uğrunda döyüşdüyü kimi, ədalətli qanunlar uğrunda da döyüşməlidir». Platon israr edirdi ki, «dövlət ədalətli qanunlar olan yerdə mövcud ola bilər. Ədalətli qanunlar isə dövlət və xalqın marağına uyğun qanunlardır». C.Lokk isə «qanun olmayan yerdə azadlıq ola bilməz» deyirdi. Fəqət ədaləti bərqərar etməyə qüvvə lazımdır. O da «qanun şahdır» prinsipilə işləyən ədalətli dövlət və onu idarə edənlərdir. Platon demişkən: «Qüvvətsiz ədalət aciz, ədalətsiz qüvvə isə zalım olur».

Məmurlarla xalq arasındakı bu münasibəti ümumiləşdirən həz. Əli yazıb: «Xalq buyruq sahiblərinin düzgün olmaları ilə intizama gələr. Buyruq sahibi də ancaq buyruğa əməl edənlərin doğruluğu ilə ucalar, qurtuluşa çatar. Xalq ona əmr edəndən haqqını tələb edərsə, əmr edən də tabeliyindəkilərə haqlarını verərsə, onların arasında həqiqət üstün olar. Onda din yolları düzələr, ədalət öz yerini tapar, dövlət qüvvətlənər, düşmənlərin ümidləri puça çıxar». Əks təqdirdə isə, yəni «məhkəmənin köməyinə müraciət mümkün olmayan yerdə müharibə başlayar» (H.Qrotski).

Həz. Əli təsnifatına görə, ədalətin növlərindən biri də sosial ədalətdir. Yəni hər kəsin çalışıb, bilik və qabiliyyəti, gördüyü iş müqabilində haqqını alması, heç kimin istismar edilməməsidir. Sosial ədalət sosial bərabərlik deyil. Bir sinifdə oxuyan şagirdlərin bilik səviyyələri müxtəlif olduğu kimi, hər kəsin eyni gəlirə sahib olması da ədalət yox, ədalətsizlikdir. Mütləq bərabərlik nə təbiətdə, nə də cəmiyyətdə var. Bununla yanaşı, İslam cəmiyyətin əksər hissəsini bərabərsizliyə, yoxsulluğa və səfalətə məruz qoyan «sən qazan mən yeyim» prinsipini haram hesab edir; dövlət məmurlarının tabeliyində olanlarla alış-verişini xəyanət adlandırır. İslam xalqın müəyyən təbəqəsinin məmurlara yaltaqlıq və məddahlığını da qəbul etmir. Haqq tərəzisinin ədalət tərəfini yüngülləşdirənlər üçün ümumiləşmə aparan Peyğəmbər (ə) buyurub: «Xalqa başçılıq edənlərin itaətində olanlarla alış-verişə girişməsi öz işinə xəyanət deməkdir»; «Təəssüflər olsun o icmaya ki, başçıları səhv bir şey deyəndə belə, «İlahi nə düzgün buyurur!» deyə, onun sözlərinə haqq qazandırır»; «Bir əmirin hədiyyə alması haram, hakimin rüşvət alması isə kafirlikdir». Göründüyü kimi, əqidə və əməli pozğun, həqiqətdən məhrum, Allah və Qanuna hörmətin qazanc mənbəyi olduğunu iş prinsipinə çevirən başabəla məmurlar heç vaxt ədalətli ola bilməzlər. Dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini baltalayan münkir məmurlar Allahı qafil sayaraq cəzasız qalacaqlarını düşünsələr belə, fəqət Rəbbimiz nazil etdiyi kitablarında bunun tam əksini buyurur: “Allahı zalımların etdikləri əməllərdən əsla qafil sayma! (Allah) onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayar ki, həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar” (İbrahim 42); «Fəqət onlar Allahın qəzəb və hökmünün izharı günündə sərtlik və tövbəetməz ürəklərinə görə özləri üçün qəzəb toplayanlardır» (İncil).

Əksinə, idarəçilikdə məsul olan başçı və məmurlar üçün ədalətli qərarlar vermək və halal yaşamaq onları daimi yaşadan dəyərlərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, hələ XIII əsrdə Azərbaycan filosofu Siracəddin Urməvi deyirdi: «Ədalət ictimai mahiyyət daşıyır. Elə ona görə də, başçının ömrü onun ədaləti ilə ölçülür».

1453-cü ildə Konstantinopolu fəth edib onu İstanbul (yun. İstinpolis – şəhərə gedirəm) adlandıran Sultan Məhəmməd Fateh, öz vəzifəsini vicdanla yerinə yetirməyən bir xristian memarının əlini kəsdirdi. Memar İstanbul qazisi Xızır bəyə Sultandan şikayət etdi. Qazi Sultanın dostu idi və onun tərəfindən qaziliyə təyin edilmişdi. Qazi Sultanı adi bir vətəndaş kimi məhkəməyə çağırıb dedi: «Murad oğlu Məhəmməd, filan vaxt məhkəməyə gəl». Məhkəmə qaydasına görə, ifadə verənlər ayaq üstə durmalı idilər. Sultanın əyləşdiyini görən qazi ona belə müraciət etdi: «Məhkəmə qarşısındasan, ayağa qalx!».

Məhkəmə Sultanı müqəssir, şikayətçini isə haqlı saydı. İslam qanunlarına görə, ədalətsiz əli kəsilən şəxs, qarşı tərəfin əlinin kəsilməsini tələb edə bilər. Lakin tərəflər arasında razılaşma olarsa, haqsız tərəf tələbkar şəxsə diyə də verə bilər. Qazi bu hökmə görə Sultanın əlinin kəsilməsinə qərar verdi. Sultan isə: «Hökm Allahındır,» – dedi. Bu ədaləti görən xristian: “(İntiqam almaq məqsədilə) birinə cəza verəcək olsanız, sizə nə cəza verilibsə, eynilə həmin cəzanı verin. Əgər (intiqam almayıb) səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün daha xeyirlidir” (Nəhl 126) ayəsini rəhbər tutaraq dedi: «Mən öz haqqımdan keçib, diyəni qəbul edirəm».Göründüyü kimi, tarix Sultan Fatehi təkcə İstanbulun fəthinə görə deyil, həm də ədalətinə görə əbədiləşdirib.

Lakin təəssüflə qeyd edək ki, təqdir olunan belə ədalət nümunələri zülmə nisbətən çox azdır. Həmin səbəbdən bəlaların atla gəlib piyada getdiyi müasir dünyada bir tərəfdən supergüclərin ərazi və sərvətlər uğrunda bir-birilə canavar kimi didişməsi, ədalət, demokratiya, insan haqq və azadlıqları adı ilə zəif dövlətlərə təhdidi, digər tərəfdən qanunçuluğun kölgəsində və ədalət bayrağı altında çıxış edən istibdadların öz xalqına qəddarlığı, keçici olsa da, dünya düzümündə zülmü ədalətdən daha çox tanıdıb. Mən hələ Somali, Yəmən kimi ölkələrdə yaşı 18-25, görünüşcə isə 7 yaşında uşağa bənzəyən və qabırğaları rahatca sayılan, dünyadan çox şey də yox, sadəcə qara çörək və su uman insanların çəkdiyi zülmü demirəm. Bu zülmlər az imiş kimi, nəinki kişi sözünə, hətta rəsmi etibarnaməyə etibar edilməyən, valideynlərin qocalar evinə, körpələrin zibilxanaya atıldığı və sələmin halal alış-veriş olduğunu iddia edən bu dünya, ədaləti minbir əziyyətlə asfalt altından boylanan çiçək kimi nadir bir tapıntıya çevirib.

Qeyd edək ki, hazırda bəşəri III Dünya müharibəsilə təhdid edən qlobal zülm, vaxtilə şeytanın bətnində gizlətdiyi local zülmlərin bugünkü törəməsidir. Həmin səbəbdən zülüm Rəbb və Peyğəmbər (ə) kəlamlarında Allaha üsyanla eyniləşdirilib: “Bir zalımın uzun ömür sürməsi üçün dua etmək, əslində yer üzündə Allaha qarşı üsyan edilməsini istəmək, buna həvəs göstərmək deməkdir” (həz. Məhəmməd). Sözügedən Peyğəmbər (ə) kəlamını rəhbər tutaraq deyə bilərik ki, zalımın zülmünə bilavasitə və ya dolayısı ilə kömək göstərmək, ona dəstək, yaxud dil rüşvəti vermək (yaltaqlıq etmək) zalımın özü və zülmündən də pisdir. Zalımla hətta yol getmək müvəqqəti olsa belə, mahiyyətcə zülmü dəstəkləmək deməkdir. Zalım üçün dua etmək onunla həmfikir olmaq anlamını verdiyi üçün, Allahdan zülm diləmək deməkdir. Belə dualar Yaradana asilik və ilahi harmoniyaya ziddir.

“Qüvvətsiz ədalət aciz, ədalətsiz qüvvə isə zalımdır” deyimi, yalnız bəndə fəaliyyətinə şamil olunur. Doğrudur, bəşər tarixi ədalətli güc sahiblərinin olmasını inkar etmir. Fəqət həmin ərlər özləri əbədi olmadıqları kimi, qoyub getdikləri güc və ədalətlər də əbədi qalmayıb. Peyğəmbər (ə)-nin qurduğu ədalətli və güclü dövlət onun vəfatından 48 il sonra ədalətsiz zalımın –Yezidin fitnə fəsadına tuş gəlmədimi?! Deməli, əbədi və əzəli ədalət və güc sahibi yalnız Odur.

Mütləq və sonsuz hakimiyyət, mülkində ədalətli nizam və idarəetmə də Allaha məxsusdur. Kim Ona məsləhətçi olub? Yaxud kim Ona əvvəlcə bir şey verib ki, indi əvəzini istəsin? Elə isə, İlahi Fərmanda deyildiyi kimi: «Allahın hüduduna riayət et və ədalətli ol».

O ki qaldı Rəbbin Adil isminin zərrəsini özündə daşıyan bəndəyə, onun iftixarının səbəbi, vicdanının şəhadəti, qəlbinin zəkatı, ruhunun qidası, nəslinin yaşamıdır, Ədalət!

 

P.S. Haqqı demək ədalətdəndir. Fəqət hər haqqı söyləmək də hər zaman doğru deyil. Bəzən haqq, niyyəti saf olmayanların «ədaləti» üzündən faciəyə də çevrilə bilər.

 

Vaqif Cəliloğlu

Tex. elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Xəbər Lenti

Totti Konte ilə danışıqlara başladı

"Başakşəhər" uddu, "Kasımpaşa" uduzdu

Prezident İlham Əliyev İnstagram-da ən populyar postsovet məkanı liderləri arasında

Günün qoroskopu: Şəxsi münasibətlərdə irəliləyiş ola bilər

ABŞ-da dörd nəfər qar çovğununun qurbanı olub

Rumıniyada son 10 gündə səkkiz zəlzələ qeydə alınıb

Fransa prezidenti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib

Qatar 28 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

46 yaşlı kişi xalasının evindən itkin düşdü

Azərbaycanlı iş adamı intihar edib

Fransada gürcü, azərbaycanlı və ermənilərin təmsil olunduğu cinayətkar qruplaşmanın onlarla üzvü saxlanılıb

Ermənistan Türkiyə ilə əlaqələr qurmağa hazırdır, amma...

Manus və Nauru adalarında yaşayan miqrantlar Avstraliya hökumətini məhkəməyə verirlər

Müğənni Elnarə: "Onların artığı ilə dolanıram" - VİDEO

Toydan qayıdarkən evindən oğurluq edildiyini görüb... - 2900 manat

"BakuBus" sürücülərin maaşları artırılıb, əlavə işçi axtarılır

Britaniya "Brexit" üzrə bildirişi birtərəfli qaydada geri götürə bilər

Göylər eşqim qədər mənə əzizdir...

2040-cı ilədək qlobal təbii qaz tələbatı 46 faiz artacaq

"Galatasaray" Çindən hücumçu gətirir

Bakıda mənzildə qadın meyiti aşkarlanıb

Bakıda yeniyetmə söyüşə görə tanımadığı şəxsi bıçaqladı...

Gürcüstanda mer əlil azərbaycanlı gəncin arzusunu yerinə yetirib - FOTO

Paşinyan Türkiyəyə təklif irəli sürdü

Analitik: "Saxtalaşdırılmış seçkilər Paşinyan hakimiyyətinin Sarkisyan rejimindən fərqlənmədiyini göstərir"

İstanbul Universitetində “İrəvan - gizlədilmiş həqiqətlər“ sənədli filmi

Gül Kılıçdaroğlu ilə görüşdü: Gizli ittifaq qurulur?

Gürcüstanda keçmiş nazir müavini bıçaqlandı

Qar ABŞ-ın bəzi bölgələrini iflic etdi - 276 min adam işıqsızdır

“İnqilabların təcrübəsi Paşinyanın devriləcəyini göstərir” Tanınmış analitik

Bakıda vəkil adı ilə dələduzluq edən şəxsə 8 il cəza verildi

“Fitch” Azərbaycandakı kredit və depozitlərdə dollarlaşma səviyyəsi haqda

Ucuzlaşan və bahalaşan ərzaqların SİYAHISI

Əbu-Dabi işsizlərə verilən müavinəti LƏĞV EDİR

Ermənipərəst Zatulin Nikola qarşı çıxdı: Sözü ilə əməli…

"Bağbanla gördüm" - Qardaşı arvadını boğaraq öldürdü - VİDEO - FOTO

Çexiya BMT-nin konfransını boykot etdi: daha 30 ölkə...

Telefon idmançı qızın ölümünə səbəb oldu

Poroşenkodan radikal qərar: Rusiya ilə dostluq sazişi ləğv edildi

"Bayern Munich" de Yonqla ciddi maraqlanır

"Sarı jiletlilər" kütləvi şəkildə mağazaları talan edirlər

Aygün Kazımova Bakıya qayıtdı - İlk təəssüratları - FOTO

“Maşın Şou” yaxınlaşır - Murad Dadaşovla müsahibə ­- VİDEO

"Lazarev klubu": "qara piar" kampaniyasında yeni həlqə

“Azərbaycanın İntellektual Birincisi” - Qalıblər müəyyənləşdi - FOTO

"Arsenal" - "Qarabağ": hakimlər açıqlandı

Finalı izləmək üçün işsiz qalmağı gözə aldılar

Tahir İmanov “Bu şəhərdə”ni tənqid etdi - Satiraları iti deyil...

"Məmnuniyyətlə Bakı yollarında maşın sürərdim" - Robert Kubitsa

“Bu şəhərdə”ni tənqid etdi - x https://sputnik.az/world/20181210/418329332/sari-jiletliler-maga

Araz Abdullayev I Divizionda qol vurdu

Heydər Əliyev Mərkəzində Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti incisinin təqdimatı olub

“Maşın”da onların iştirakı dəqiqləşdi

"Messi üçün darıxıram" - Ronaldu

Daha 110 dövlət əmlakı özəlləşdirilir - Hərracın vaxtı açıqlandı

“Mədəniyyət Nazirliyi xalq artisti Fəxrəddin Manafovla bağlı qərar verəcək”

Paşinyan qohumlarını parlamentə gətirir

Aygünün geyindiyi paltarlar 9180 manatdır - FOTO

Kanadada Qarabağın separatçı rejiminin bayrağı ucaldıldı - Azərbaycanlılar erməni təxribatına etiraz edir

"Məmnuniyyətlə Bakı yollarında maşın sürərdim" Robert Kubitsa

"Spartak"ın futbolçusu Azərbaycan millisindən imtina etdi

"Məmurlar gətirib pul verəcəklər, sabah da deyəcəklər ki, Goozal bəy bacarmadı, pulumuz batdı"

Prokuror 20 min dollara görə əmisi oğlunu bıçaqlayana cəza istədi

“Evə girəndə kişi kimi girirdim” - Rayondan qaçıb 6 dəfə həbs olunan məhkum - VİDEO

Övladlığagötürmə sahəsində idarəetmə təkmilləşdirilir - Prezident fərman imzaladı

Vüqar Rəhimzadə: "Saxta seçki ilə hakimiyyətə gələn Paşinyan iqtidarı özü və Ermənistan üçün yaxşı heç nə vəd etmir"

Daha bir dələduza 11 il həbs cəzası verildi

Prezident İlham Əliyev elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyasının aparılması işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb

İstanbulda yenə "tuthatut"dur - Polis əməliyyat keçirir

Azərbaycan 2019-cu ildə yeni bazarlara fındıq ixrac edəcək

Prezident İlham Əliyev Burkina-Fasonun dövlət başçısını təbrik edib

Ceyhun Topçubaşova Prezidentin fərdi təqaüdü verilib

Vaqif Əsədov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib

Ramil Şeydayev Rusiyada qalmaqal iştirakçısı oldu: Rəqibə hücum çəkdi - VİDEO

Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının əməkdaşlarına fəxri adlar verilib

“Bomj” küçədən keçən şəxsi yük maşınının altına itələdi - VİDEO

Erməni vandalları tərəfindən çox sayda məscid, muzey yerlə-yeksan olunub - KONFRANS - FOTO

La Liqada baş məşqçi istefası

Torpaq, yuxu vaxtındı...

Arvadından şübhələnən ər evə gizli kamera yerləşdirdi və xəyanəti gözləri ilə gördü - FOTO

"Moskvaya böhtan atırlar, Fransada əlimiz yoxdur" - Dmitri Peskov

“Fransadakı hadisələrə lal, kar və kor oldular” - Ərdoğandan sərt bəyanat

SOCAR-ın karbamid zavodu layihəsinin maliyyələşdirilməsinin TƏFƏRRÜATLARI məlum olub

Azərbaycanlı mayor rusiyalı rəqibini yenərək kəmər qazandı - FOTO

Kazımovanın qalibiyyəti kimləri sevindirdi, kimləri susdurdu

Koçaryanın vəkili erməni jurnalistin sualına Azərbaycanca cavab verdi - VİDEO

Nazpəridən Elzaya cavab: "Onlara görə ölümə gedərəm"

“Fənərbağça” tarixində ilk

Cərrah və anestezioloq əməliyyat zamanı dalaşdı

Misirdə cərrah və anestezioloq əməliyyat zamanı dalaşdı

Qurban Qurbanov getdi, AFFA milli komandanın mətbuat xidmətini ləğv etdi

Bank Respublika istehlak kreditləri üzrə faiz dərəcəsini 18%-ə endirdi

Ermənilər bəlanı seçdilər: Qarabağ münaqişəsində "varçapet" virusu yarandı

Nazir: "Türkiyə Azərbaycanla kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiyalarla bölüşməyə hazırdır" - FOTO

Klublararası dünya çempionatının iştirakçılarının tam siyahısı dəqiqləşdi

15 ildir səhnədən uzaqlaşan xalq artisti: "Hər şeyi unutmuşam" - VİDEO

Ronaldudan "Real"lıları əsəbləşdirəcək açıqlama - "Burada ailə mühiti daha çoxdur"

Azərbaycan Qırğızıstanın keçmiş gömrük rəhbərinin ekstradisiyasına icazə verib

Günümüzün ən önəmli məsələsi ilə bağlı reklam çarxı - VİDEO

Dünyanın ən böyük silah istehsalçıları açıqlandı

14 günlük körpə "ölüm öpüşü"nün qurbanı oldu - FOTO

Robben karyerasını bitirir?

Paşinyanın heykəlini dağıtdılar - FOTO

AFFA "Krasnodar"ın iki futbolçusunu milliləşdirdi

"Neftçi" 19 yaşlı futbolçu ilə yeni müqavilə imzaladı

Ermənisayağı "demokratiya" - Çanaq kimin başında çatlayacaq?

"Mançester Siti"nin futbolçusuna qarşı irqçilik

"Sənətimi ataram" - Ailə qurmaq istəyən Türkandan ETİRAFLAR - VİDEO - FOTO

"Mən bədbəxt ailə başçısı idim" - Niyam evlilik həyatından DANIŞDI - VİDEO - FOTO

Polisin qolu qandallı məhkumu yumruqlama anı - VİDEO

Qalmaqallı tutulmanın təfərrüatı: 7 pasportu varmış

Elzadan Dostəliyeva bacılarına sərt sözlər: "Siz də çaşın"

Muğam Mərkəzində “Sarı simin lisanı” adlı konserti keçirilib - FOTO

Yüzlərlə sakin soyunub, mərkəzi küçələrə axışdı - FOTO

"Qarabağ" sabah Londona gedir

Bahar Muradova: "Ermənistanda "seçki oyunu" oynanıldı"

Tbilisidə torpaqlarının əcnəbilərə satılmasına etiraz olaraq aksiya keçirilib

Natavanla Səidə arasında nə baş verir?

Şahbaz Quliyevin qardaşı: “...quru nəfəsləri qalıb”

“Ermənistanın sözü əməlinə düz gəlmir” - Zatulin

Sergey Markov: "Azərbaycan ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində Cənubi Qafqazın ən mühüm ölkəsidir"

Facebook-da əxlaq senzurası başlandı

Tehranda Xəzərdə əməkdaşlıq və təhlükəsizlik üzrə görüş keçirilir

Tramp Parisi "partladır": Fransanı "sarılıq" bürüyüb - VİDEO - FOTO

Məsut Özil sağaldı - “Qarabağ”a qarşı oynayacaq?

Azərbaycan Beynəlxalq Bankından kredit faizlərində Yeni il endirimi!

"Sənayedə təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməsi" mövzusunda tədbir keçirilib

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Bakıda aqrar və yaşıl texnologiyalar üzrə beynəlxalq forumda iştirak edir

"Qarabağ" "Zirə"ni darmadağın etdi - VİDEO

Ermənisayaq "demokratiya" şəraitində tarixə düşən biabırçı seçkilər

Çörək bahalaşıb - Gürcüstanda

Meksika Qran-prisi “Formula 1”in təqvimindən çıxarıla bilər

“Qızımın toyunda mənə ağır sözlər dedi” - Elariz Rüfətlə əlbəyaxa olmasından DANIŞDI - VİDEO - FOTO

Olimpiya çempionumuz Rusiyada min dollar qazandı

"Uşaqlara süd vermirəm, çünki reanimasiyadadılar" - Rəqsanə

“Köhnə ayaqqabımı rənglədib geyinirdim” - Teatrda yatan Azər Axşamdan ETİRAFLAR - VİDEO - FOTO

Fransada aksiyaya görə daha 2 futbol matçı təxirə salındı

BirBank tətbiqi "Ən innovativ mobil bank" seçilib

Zaur 33 il əvvəlki FOTOsunu yaydı

Reynaldo yenidən “Qarabağ”da

Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidentini qəbul edib - FOTO

Bitkoinin qiyməti 3 600 dolları keçib

Prezident İlham Əliyev türkiyəli naziri qəbul edib - FOTO

Vüsalənin qızı ilə Yeni il ab-havalı FOTOları

Deputat: "Ermənistanda seçkilərin antidemokratik və qeyri-şəffaf şəkildə keçirilməsi açıq-aydın ortadadır"

Qırğızıstanda baş nazirin sabiq müavini saxlanılıb - Qanunsuz gəlirlər...

“Mükafatı ilk gətirən Röyanı unutmayın...”

"Real"a bir qol bəs etdi - VİDEO - FOTO

Türkiyədə mikroavtobusla TIR toqquşdu: 4 ölü, 16 yaralı - YENİLƏNİB - FOTO

Libertadoresin tarixi finalı - Kubok "River Pleyt"indir - VİDEO - FOTO

"Fənərbağça" yenə uduzdu - VİDEO - FOTO

Türkiyədə mikroavtobusla TIR toqquşdu: ölənlər və yaralananlar var - FOTO

Paşayev oynadı, komandası məğlub oldu

"Mənə iki gün öncədən deyildi ki, yığmadan gedirsən" - Rəşad Sadıqov

“Ay zibil” - Bərbad dublyajın günahkarı kimdir? - ARAŞDIRMA

Lavrov Xəzər Konvensiyasının əsas nailiyyətindən danışıb

Paşinyan seçkilərdə qalib gəldi

Çində torpaq sürüşməsində 3 nəfər ölüb, bir neçə adam dağıntılar altında qalıb

Dəməşq aeroportuna hava hücumunun qarşısı alınıb

Kolumbiyada ölkəmiz barədə sənədli filmin hazırlanması arzusu bildirilib - FOTO

Kolumbiya televiziyasının təmsilçiləri ölkəmiz barədə sənədli filmin hazırlanması arzusunu bildiriblər - FOTO

Ər-Riyad Qaşıqçının qətlində ittiham olunanları Türkiyəyə verməkdən imtina edib

Meksikada bir qrup miqrant atəşə tutulub: qadın ölüb, üç yaşlı uşaq yaralanıb

Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklər dərzi, aşpaz, dayə, bərbər və daha KİMLƏRİN xeyrinə olacaq?

Qaşıqçının ölüm qabağı dediyi son sözləri...

ABŞ-da 1,3 mindən çox aviareys təxirə salınıb

Sərxoş piyadanı avtomobil vurub

Fransada silahlı hücum: 3 qadın yaralanıb

Ermənistanın təhsil müəssisələrində minlərlə qanun pozuntusu qeydə alınıb

Makron aksiya iştirakçılarına yeni təkliflərlə çıxış edəcək - FOTO

Libertadores Kubokunun qalibi əlavə vaxtda müəyyənləşdi

Analitik: "Ermənistanda insanlar seçkiyə şübhə ilə yanaşdıqları üçün səsverməyə getməyiblər"